16. Ocjenjivanje projektne prijave

16. Ocjenjivanje projektne prijave

16.1. Odgovornost za ocjenjivanje

Odgovornost za donošenje odluke o tome koji su projektni prijedlozi prihvatljivi za financiranje, odnosno s kojim će se podnositeljem (ili podnositeljima) prijava sklopiti ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava imaju Posredničko tijelo razine 1[1] i Posredničko tijelo razine 2[2], koje za svaki natječaj imenuje Odbor za odabir projekata. U Uputama za prijavitelje precizno je definiran svaki korak procesa  ocjenjivanja pristiglih prijava i način sklapanja ugovora.

16.2. Faze postupka vrednovanja projektnih prijava

Projektne prijave odabiru se na temelju propisanih kriterija i ocjenjuju se kako pristignu (prema redoslijedu prema kojem su predane). Da bi prijava bila prihvatljiva, mora zadovoljiti sve uvjete prihvatljivosti i postići propisane minimalne bodove za pojedinačne kriterije odabira.

Postupak dodjele bespovratnih sredstava provodi se u tri faze prema sljedećem redoslijedu:

 1. Administrativna provjera (zaprimanje, registracija i administrativna provjera);
 2. Procjena kvalitete (provjera prihvatljivosti prijavitelja i ako je primjenjivo, partnera, ocjenjivanje kvalitete, provjera prihvatljivosti projekta, ciljeva projekta i projektnih aktivnosti, i provjera prihvatljivosti izdataka)
 3. Donošenje Oduke o financiranju (donosi se za projekte koji su uspješno prošli postupak dodjele bespovratnih sredstava).

1 faza – Administrativna provjera

Administrativna provjera je postupak provjere usklađenosti projektnih prijedloga s administrativnim kriterijima primjenjivima na postupak dodjele.

Kako izgleda ova provjera, te postoji li mogućnost traženja zahtjeva za pojašnjenima pojedinih stavki možemo vidjeti na slijedećem primjeru iz Uputa za prijavitelje projekta „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ (UP.02.1.1.06, Otvoreni trajni poziv).

Kriteriji provedbe administrativne provjere prijava i prijavitelja/partnera:

U slučaju neispunjavanja kriterija navedenih u tablici Administrativna provjera, projektna prijava se isključuje iz daljnjeg postupka vrednovanja. U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima u postupku administrativne provjere, od prijavitelja se može zatražiti da dostavi pojašnjenja. Provjerava se jesu li projektne prijave stigle do roka, jesu li pravilno označene, jesu li napisane u propisanim formatima i jeziku, je li poslan propisan broj originala i preslika, jesu li izjave u prijavi potpisane itd.

 1. faza – Procjena kvalitete

Procjena kvalitete, koju obavlja Odbor za odabir projekata Posredničkog tijela razine 2 sastoji se od dva dijela:

Prvi dio procjene kvalitete je Provjera prihvatljivosti prijavitelja i partnera, kod koje također postoji mogućnost traženja zahtjeva za pojašnjenjima:

Provjera prihvatljivosti prijavitelja (i partnera ako je primjenjivo)

Drugi dio procjene kvalitete je Provjera prihvatljivosti projekta, ciljeva projekta, aktivnosti i izdataka, koja sadrži pitanja za provjeru svake od navedenih komponenti uz definiranu mogućnost traženja zahtjeva za pojašnjenjima.

Upute za prijavitelje definiraju cilj i način ocjenjivanja, što je vidljivo iz slijedećeg primjera: „Cilj ocjenjivanja je kvalitativna procjena projektnih prijedloga sukladno kriterijima dodjele. Ocjenu kvalitete pojedinog projektnog prijedloga vrše najmanje dva ocjenjivača prema dolje utvrđenim kriterijima, a rezultat bodovanja čini prosjek njihovih ocjena. Odbor za odabir projekata izrađuje Izvješće o ocjenjivanju kvalitete s rezultatima za svaki pojedini projektni prijedlog. Odbor za odabir projekata odlučuje većinom glasova svih članova Odbora s pravom glasa. Bodovanje: Obrazac za ocjenjivanje projektnih prijedloga podijeljen je u odjeljke i pododjeljke. Svaki pododjeljak vrednuje se ocjenom između 1 i 5 na sljedeći način: 1 = loše, 2 = dovoljno, 3 = dobro, 4 = vrlo dobro, 5 = izvrsno.

KRITERIJI ODABIRA, koji su također definirani  Uputama za prijavitelje najčešće su slijedeći:

 • Važnost projektnog prijedloga u odnosu na ciljeve predviđene Pozivom
 • Doprinos projekta ostvarivanju ciljeva utvrđenih u relevantnim EU, nacionalnim i regionalnim strateškim dokumentima
 • Relevantnost aktivnosti prijedloga projekta u odnosu na ciljane skupine Poziva
 • Kvaliteta projektne prijave po pitanju operativnih kapaciteta prijavitelja
 • Očekivana održivost rezultata projekta
 • Doprinos prijedloga projekta postizanju horizontalnih ciljeva Operativnog programa
 • Partnerstvo

Upute za prijavitelje gore navedenog projekta definiraju na slijedeći način bodovanje kriterije odabira Važnost projektnog prijedloga u odnosu na ciljeve predviđene Pozivom:

Na isti  način boduju se ostali kriteriji odabira, pri čemu je (u ovom primjeru natječaja) ukupan maksimalan broj bodova 120, te projektne prijave koje u postupku odabira ne postignu minimalno 72 boda (60% maksimalnog broja bodova) neće biti uzete u daljnje razmatranje.

Projektni prijedlozi koji su zadovoljili uvjete prihvatljivosti i ostvarili minimalni bodovni prag rangiraju se po načelu prvenstva prema datumu i vremenu podnošenja pojedinog projektnog prijedloga na Poziv.

 1. faza – Donošenje Oduke o financiranju

Kako bi se smatrao prihvatljivim za financiranje, projekt mora zadovoljiti sve kriterije prihvatljivosti koji su predmet provjere te ispuniti minimalne uvjete o broju bodova, ako je takav uvjet postavljen (npr. minimalno 20 bodova za Relevantnost projekta te minimalni ukupni zbroj od 75 bodova).

Odluka o financiranju je odluka Upravljačkog tijela/Posredničkog tijela razine 1 kojom se definira obveza nadoknade prihvatljivih troškova odobrenog projekta iz državnog proračuna i koja je temelj za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava je ugovor između Korisnika i Posredničkih tijela, kojim se utvrđuje najviši iznos bespovratnih sredstava dodijeljen za provedbu projekta iz sredstava EU i sredstava iz državnog proračuna te drugi financijski i provedbeni uvjeti Projekta.

Okvirni raspored procesa odabira i donošenja Odluke o financiranu definiran je u Uputi za prijavitelje, npr. na slijedeći način (iz gornjeg primjera natječaja): Okvirni raspored procesa prijave i odabira:

Nakon donošenja Odluke o financiranju, PT1 i PT2 pozivaju prijavitelja da u roku od (najčešće) 30 dana od dana donošenja Odluke o financiranju potpiše Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Sve projektne prijave za koje u navedenom roku sve ugovorne strane ne potpišu Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava bit će odbačene (npr. u slučaju da prijavitelj ne potpiše i ne vrati Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u propisanom roku, osim ako to nije potpuno opravdano, PT1 će smatrati da je prijavitelj odustao od svoje projektne prijave i može poništiti Odluku o financiranju te će korisnika u roku od 15 radnih dana od datuma poništavanja obavijestiti o takvoj odluci).

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava stupa na snagu tek kad ga potpiše zadnja ugovorna strana.


[1] PT1 – posredničko tijelo razine 1 – Nacionalno tijelo koje, u okviru odgovornosti Upravljačkog tijela, obavlja delegirane funkcije vezane za odabir projekata za financiranje

[2] PT2 – posredničko tijelo razine 2 – Nacionalno ili javno tijelo koje, u okviru odgovornosti Upravljačkog tijela, obavlja delegirane funkcije koji se odnose na provjeru jesu li financirani proizvodi i usluge isporučeni, jesu li izdaci koje je korisnik prikazao za projekt stvarno nastali te udovoljavaju li nacionalnim i pravilima Europske unije tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta

Skip to content