Upravljačka struktura

Upravljačka struktura

Ravnatelj/ica organizira i vodi rad i poslovanje Instituta, predstavlja i zastupa Institut, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Instituta, izvršava odluke Upravnog vijeća i Znanstvenog vijeća Instituta i odgovoran je za zakonitost rada. Ravnatelj/ica donosi sve opće akte Instituta uz suglasnost Upravnog vijeća, osim Statuta i zadužen je za njihovu provedbu. Osim toga, ravnatelj/ica podnosi Upravnom vijeću izvještaj o godišnjim i periodičnim obračunima i daje Upravnom vijeću i Znanstvenom vijeću prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz njihove nadležnosti, te odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa.

Ravnatelja/icu Instituta imenuje i razrješava Upravno vijeće Instituta, na temelju javnog natječaja na vrijeme od četiri godine.

Ravnateljica Instituta za razvoj i međunarodne odnose je dr. sc. Sanja Tišma, znanstvena savjetnica, koju je Upravno vijeće imenovalo ravnateljicom 25.5 2021. godine na razdoblje od četiri godine.

Znanstveno vijeće utvrđuje i provodi znanstvenu politiku Instituta, raspravlja i odlučuje o znanstvenim i stručnim pitanjima, provodi postupke izbora na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta, imenuje jednog člana Upravnog vijeća Instituta, predlaže Upravnom vijeću kandidate za natječajni odbor za izbor ravnatelja Instituta, predlaže Upravnom vijeću proračun Instituta te radi ostale poslove utvrđene statutom.  Znanstveno vijeće raspravlja i daje prethodno mišljenje u postupku donošenja Statuta i ostalih općih akata u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te obavlja i druge poslove određene Zakonom i Statutom. Znanstveno vijeće odlučuje na sjednicama, natpolovičnom većinom prisutnih članova. Članovi znanstvenog vijeća biraju se na vrijeme od dvije godine.

U sastavu Znanstvenog vijeća su:

dr. sc. Paško Bilić, predsjednik znanstvenog vijeća, viši znanstveni suradnik
dr. sc. Aleksandra Uzelac,  znanstvena savjetnica, zamjenica predsjednika znanstvenog vijeća
dr. sc. Ana-Maria Boromisa, znanstvena savjetnica
dr. sc. Hrvoje Butković, viši znanstveni suradnik
dr. sc. Nevenka Čučković, znanstvena savjetnica
dr. sc. Damir Demonja, znanstveni savjetnik
dr. sc. Anamarija Farkaš, znanstvena savjetnica
dr. sc. Marina Funduk, znanstvena suradnica
dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić, znanstvena savjetnica
dr. sc. Krešimir Jurlin, viši znanstveni suradnik
dr. sc. Sandro Knezović, znanstveni savjetnik
prof. dr. sc. Karmen Margeta, viša znanstvena suradnica
dr. sc. Jaka Primorac, viša znanstvena suradnica
dr. sc. Jakša Puljiz, znanstveni suradnik
dr. sc. Senada Šelo Šabić, viša znanstvena suradnica

iz reda suradnika:

dr. sc. Ivana Keser, poslijedoktorandica
Marta Šveb Dragija, asistentica

Etičko povjerenstvo:

dr. sc. Senada Šelo Šabić, viša znanstvena suradnica, predsjednica Etičkog povjerenstva
dr. sc. Hrvoje Butković, viši znanstveni suradnik
dr. sc. Damir Demonja, znanstveni savjetnik

Upravno vijeće Instituta vodi financijsku i poslovnu politiku Instituta; donosi financijski proračun Instituta na prijedlog Znanstvenog vijeća i uz suglasnost Ministra; odlučuje o godišnjem obračunu; donosi odluke o osnivanju ustrojstvenih jedinica Instituta uz suglasnost Ministarstva; donosi pojedinačne odluke u svezi radnih odnosa kao organ drugog stupnja; te daje osnivaču, ravnatelju i Znanstvenom vijeću prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima.

Upravno vijeće Instituta ima pet članova/ica, od kojih jedan obnaša funkciju predsjednika Upravnog vijeća. Tri člana Upravnog vijeća imenuje ministar, kao i predsjednika Upravnog vijeća. Jednog člana izabire Znanstveno vijeće Instituta, a jednog člana kao predstavnika zaposlenika imenuju  radnici Instituta u skladu sa Zakonom o radu i Statutom.

U sastavu Upravnog vijeća su:

 1. prof. dr. sc. Josip Faričić, Sveučilište u Zadru, predsjednik Upravnog vijeća
 2. prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, Sveučilište VERN
 3. Vanja Pavlović, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 4. dr. sc. Jaka Primorac, predstavnica Znanstvenog vijeća
 5. Damir Klemenčić, dipl. iur, predstavnik  radnika

Mandat članova Upravnog vijeća traje dvije godine.

Unazad pet godina IRMO se odredio za potpuno participativno upravljanje. Razvojne odluke se donose dogovorno temeljem rasprava na kolegiju i na Znanstvenom vijeću. U poslovanje Instituta upućeni su svi djelatnici, uvažava se njihovo mišljenje i stavovi. Njeguje se projektni pristup radu sa naglašenom upravljačkom ulogom voditelja projekata.

Prva sjednica Upravnog vijeća, održana 13. rujna 2016. godine u 10:00 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni  red

  1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća od 05. travnja 2016.
  2. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća
  3. Razno

Druga sjednica Upravnog vijeća,  održana 11. listopada 2016. godine u 10:00 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni red

  1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća od 13. rujna 2016.
  2. Periodični financijski izvještaj
  3. Razno

Treća  sjednicu Upravnog vijeća, održana 21.prosinca 2016. godine u 11:00 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni  red

  1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća od 11. listopada 2016.
  2. Financijski plan za 2017. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu te Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2016. do 2018. godine
  3. Razno

Četvrta sjednica Upravnog vijeća, održana 30.01.2017. u 13 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni  red

  1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća od 21.prosinca 2016.
  2. Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01.01. – 31.12.2016.
  3. Razno

Peta sjednica Upravnog vijeća, održana 10. 04. 2017. u 13 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni red

  1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća od 30. 01. 2017.
  2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Instituta.
  3. Odluka o imenovanju Natječajnog odbora za provedbu javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Instituta.
  4. Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01. 01. – 31. 03. 2017.
  5. Informacija o poslovnom prostoru u Vrbanićevoj 50 u Zagrebu.
  6. Razno

Šesta sjednica Upravnog vijeća, održana 30. 05. 2017. u 13 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni red

  1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća od 10. 04. 2017.
  2. Izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za sljedeće mandatno razdoblje.
  3. Razno

Sedma elektronička sjednica Upravnog vijeća, održana 07. 07. 2017.

Dnevni red

  1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća od 30. 05. 2017.
  2. Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 01. 01. do 30 .06. 2017.
  3. Razno

Osma sjednica Upravnog vijeća, održana 09. 10. 2017. u 13 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni red

  1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika sa 7. elektroničke sjednice Upravnog vijeća od 07. 07. 2017. godine
  2. Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 01. 01. do 30. 09. 2017.
  3. Usvajanje financijskog plana (proračuna) za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu
  4. Planiranje rada na godišnjaku s analizom stanja u bliskoistočnim državama i migracija.
  5. Razno

Deveta sjednica Upravnog vijeća, održana 03. 11. 2017. u 13 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni red

  1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća od 09. 10. 2017. godine
  2. Izvješće o radu u Upravnom vijeću
  3. Razno

Deseta sjednica Upravnog vijeća, održana 30. 01. 2018. u 14 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni red

  1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća od 03. 11 2017. godine.
  2. Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2017.
  3. Suglasnost za potpisivanje ugovora za Usluge vrednovanja za MRRFEU u ulozi Upravljačkog tijela Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te Koordinacijskog tijela ESI fondova u Republici Hrvatskoj
  4. Razno

Jedanaesta sjednica Upravnog vijeća, održana 12. 04. 2018. u 14 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni red

  1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća od 30. 01. 2018. godine.
  2. Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01.01. – 31.03.2018.
  3. Razno

Dvanaesta sjednica Upravnog vijeća, održana 07. 06. 2018. u 14 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni red

  1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća od 12. travnja 2018. godine.
  2. Izvještaj o prihodima i rashodima (financijski izvještaj) Instituta za razdoblje 01. 01. – 31. 05. 2018.
  3. Suglasnost za sklapanje ugovora za provođenje projekta Effective Policies for Durable and Self-sustainable Projects in the Cultural Heritage Sector – KEEP ON, INTERREG EUROPE
  4. Razno

Prva sjednica Upravnog vijeća u novom sazivu, održana 18. 09. 2018. u 14 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni red

  1. Upoznavanje sa radom Instituta od strane ravnateljice Instituta
  2. Financijski izvještaj – stanje na dan 12. 09. 2018.
  3. Informacija o projekciji financijskog plana za razdoblje 2019. – 2021.
  4. Odobrenje za sklapanje ugovora iznad 300.000,00 kn za provođenje projekata:
   • Effective Policies for Durable and Self-sustainable Projects in the Cultural Heritage Sector – KEEP ON; INTERREG EUROPE
   • Volunteer and Empower: Enhancing Community Building and Social Integration through Dialogue and Collaboration amongst Young Europeans and Third Country Nationals; Erasmus+; Jean Monnet
   • Boosting a Novel and Innovative tRAining approaCh of Key Enabling Technologies – BRACKET; Erasmus+ Programme
  1. Razno

Druga elektronička sjednica Upravnog vijeća, održana od 20. do 21. 12. 2018.

Dnevni red

  1. Donošenje financijskog plana (proračun) Instituta za 2019. godinu sukladno dodatnoj Uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA:400-08/18-01/00068, URBROJ:533-02-18-0004 od 19. 11. 2018.

Treća sjednica Upravnog vijeća, održana 30. 01. 2019. u 14:30 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni red

  1. Prihvaćanje zapisnika sa prve i druge (elektroničke sjednice) Upravnog vijeća
  2. Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2018. (završni izvještaj)
  3. Razno

Četvrta sjednica Upravnog vijeća, održana 26. 04. 2019. u 13 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni red

  1. Prihvaćanje zapisnika sa treće sjednice Upravnog vijeća
  2. Suglasnost za sklapanje ugovora s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije RH temeljem postupka javne nabave
  3. Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01. 01. – 31. 03. 2019.
  4. Verifikacija odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora.
  5. Razno

Peta sjednica  Upravnog vijeća održana u petak, 25.listopada u  2019  u 10:00  sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni red

 Prihvaćanje zapisnika sa četvrte sjednice Upravnog vijeća

  1. Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01.01. – 30.09.2019.
  2. Donošenje proračuna ( financijskog plana) Instituta za 2020. godinu.
  3. Informacija o Ugovoru o programskom financiranju Instituta za 2020.godinu.
  4. Sudjelovanje Instituta u projektu SoPHIA –  SOCIAL PLATFORM FOR HOLISTIC HERITAGE IMPACT ASSESSMENT
  5. Razno

Šesta elektronička  sjednica Upravnog vijeća održana od 13. do 14.12. 2019  godine.

Dnevni red

  1. Donošenje usklađenog proračuna  (financijskog plana)  Instituta za 2020. godinu sukladno uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja od 06.12.2019

Sedma elektronička sjednica Upravnog vijeća održana od 20. do 21.01.2020. godine

Dnevni red

  1. Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01.01. – 31.12.2019. – završni financijski izvještaj

Osma elektronička sjednica Upravnog vijeća održana od 07. do 08.05.2020. godine

Dnevni red

  1. Donošenje Poslovnika o izmjenama i dopuna Poslovnika o radu Upravnog vijeća
  2. Prihvaćanje zapisnika sa 5. redovne i 6. i 7. elektroničke sjednice Upravnog vijeća
  3. Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01.01. – 31.04.2020.
  4. Informacija o stanju poslovnih prostorija Instituta i načinu rada nakon potresa uz priloženi izvještaj od statičara

Deveta elektronička sjednica Upravnog vijeća održana od 07. do 08.08.2020. godine

Dnevni red

  1. Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta od 01.01.-30.06.2020.
  2. Suglasnost za sklapanje ugovora sa Ministarstvom turizma za izvođenje Usluge za praćenje i vrednovanje 4. stupa „Održivi turizam“ Strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) u okviru projekta EUSAIR Facility Point u iznosu od 599.800,00 kn bez PDV-a. Informacija o stanju poslovnog prostora.
  3. Izvještaj o stanju zgrade i poslovnog prostora Instituta

Prva sjednica Upravnog vijeća u novom sazivu održana 02.12.2020. godine

Dnevni red

  1. Informacija o radu Instituta
  2. Donošenje proračuna ( financijskog plana) Instituta za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  3. Odobrenje za sklapanje Ugovora o programskom financiraju od strane MZO
  4. Odobrenje za sklapanje ugovora “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo
  5. Izjave o sukobu interesa temeljem članka 76. i 80 Zakona o javnoj nabavi
  6. Razno

Druga sjednica Upravnog vijeća održana 28.01.2021. godine

Dnevni red

  1. Prihvaćanje zapisnika sa 01. sjednice Upravnog vijeća
  2. DonošenjeIzvještaja o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01.01. – 31.12.2020. godine (završni financijski izvještaj).
  3. Razno

Treća elektronička sjednica Upravnog vijeća održana 28.01.2021. godine

Dnevni red

  1. Prihvaćanje zapisnika sa druge (2.) sjednice Upravnog vijeća
  2. Suglasnost za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora s Hrvatskim šumarskim društvom
  3. Razno

Četvrta sjednica Upravnog vijeća održana 26.03.2021. godine

Dnevni red

  1. Zahtjev za zaštitu prava radnice Ivane Rukavine
  2. Razno

Peta sjednica Upravnog vijeća održana 20.04.2021. godine

Dnevni red

  1. Prihvaćanje Zapisnika sa 03.(elektronske) sjedniceUpravnog vijeća
  2. Prihvaćanje Zapisnika sa 04. sjednice Upravnog vijeća
  3. Imenovanje Natječajnog odbora na prijedlog Znanstvenog vijeće Instituta
  4. Odluka o raspisivanju i utvrđivanju teksta javnog natječaja za  imenovanje ravnatelja Instituta
  5. Tromjesečni financijski izvještaj
  6. Razno

Šesta sjednica Upravnog vijeća održana 25.05.2021. godine

Dnevni red

  1. Prihvaćanje Zapisnika sa 05. sjednice Upravnog vijeća
  2. Imenovanje ravnatelja Instituta
  3. Razno

Sedma sjednica Upravnog vijeća održana 23.12.2021. godine

Dnevni red

  1. Prihvaćanje Zapisnika sa 6. (šeste) sjednice Upravnog vijeća
  2. Donošenje proračuna (financijskog plana) Instituta za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  3. Razno

Osma sjednica Upravnog vijeća održana 28.01.2022. godine

Dnevni red

  1. Prihvaćanje zapisnika sa 7. (sedme) sjednice Upravnog vijeća.
  2. Donošenje Izvještaja o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01.01. do 31.12.2021. godine (završni financijski izvještaj)
  3. Razno

Deveta sjednica Upravnog vijeća održana 27.04.2022. godine

Dnevni red

 1. Prihvaćanje zapisnika s 8. (osme) sjednice Upravnog vijeća
 2. Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01.01. do 31.03.2022. godine
 3. Razno

Deseta sjednica Upravnog vijeća održana 15.07.2022. godine

Dnevni red

  1. Prihvaćanje zapisnika s 9. (devete) sjednice Upravnog vijeća
  2. Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01.01. do 30.06.2022. godine
  3. Suglasnost za sklapanje ugovora za realizaciju projekta Reclaiming Liberal Democracy in Europe (RECLAIM) / Ponovno traženje liberalne demokracije u Europi (RECLAIM)
  4. Razno
Skip to content