Poslijediplomski specijalistički studij

Poslijediplomski specijalistički studij „Priprema i provedba EU projekata“

Nositelj studija je Sveučilište u Zagrebu, a studij izvode: Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet, Agronomski fakultet te Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) iz Zagreba.

O STUDIJU
Cilj studija je pružanjem konkurentnih i primjenjivih znanja i vještina obrazovati i osposobiti polaznike za kvalitetnu pripremu te učinkovitu
i djelotvornu provedbu razvojnih projekata i strategija financiranih sredstvima Europske unije, kao i drugih međunarodnih i nacionalnih
izvora, a radi ostvarivanja prepoznatljivih i održivih razvojnih učinaka u Hrvatskoj.

Kome je namijenjen studij? Na studiju će se obrazovati i osposobljavati zaposlenici iz gospodarstva, tijela državne uprave,
jedinica lokalne i regionalne samouprave, javnih poduzeća, organizacija civilnog društva, konzultanti te nezaposleni visoko
obrazovani građani koji će pohađanjem ovog studija izgraditi svoje kompetencije te na tržištu postati konkurentnija radna snaga.

PREDAVAČI
• profesori i znanstvenici s četiri zagrebačka fakulteta i Instituta za razvoj i međunarodne odnose
• istaknuti stručnjaci iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU te ključnih javnih agencija u RH
• stručnjaci iz regionalnih razvojnih agencija • renomirani gostujući predavači iz inozemstva i Hrvatske

Nositelji predmeta imaju višegodišnje iskustvo predavača na nekoliko fakulteta u Hrvatskoj i inozemstvu, te konkretno iskustvo na pripremi i provedbi razvojnih projekata u Hrvatskoj i zemljama jugoistočne Europe, financiranih sredstvima pretpristupne pomoći EU i iz drugih
međunarodnih izvora.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA
• Znanje o institucijama EU i njihovom utjecaju na razvojne politike i financiranje razvoja.
• Razumijevanje važnosti novih razvojnih tema, značajnih za regionalni, lokalni, urbani i ruralni razvoj Hrvatske, usklađenihs ključnim strateškim razvojnim prioritetima Hrvatske i EU.
• Znanje i vještine pripreme i evaluacije projektne prijave.
• Vještine i sposobnosti za upravljanje projektima te njihova praktična primjena tijekom provedbe projekata.
• Znanje i vještine izrade, provedbe i evaluacije strateškog razvojnog programa.
• Prepoznavanje pokretača uspjeha i uzroke neuspjeha kod kompleksnih projekata.
• Spoznaju o važnosti umreženosti i regionalne suradnje.
• Znanje na temelju učenja iz iskustva drugih s jasnim naglaskom na moguću primjenjivost projekata u našim okolnostima.
• Poslanje studija promiče se u skladu s načelom „Daj mi znanje, dat ću ti imanje!“
• Konkretna i upotrebljiva primjena stečenih znanja i vještina.
• Izrada kvalitetne projektne prijave kao zadatka svakog polaznika studija.
• Interdisciplinarna struktura programa, s posebnim naglaskom na široj razvojnoj problematici i holističkom sagledavanju razvoja.
• Interaktivan rad, konzultativno-instruktivna nastava i kontinuirano mentorstvo svakog polaznika.
• Organizacija okruglih stolova, rasprava, tematskih nacionalnih i regionalnih konferencija.
• Studijsko putovanje u inozemstvo.

KLJUČNI ELEMENTI INOVATIVNOSTI STUDIJSKOG PROGRAMA
Holistički i integrirani pristup razvoju
• Jačanje razvojnih znanosti, stjecanje kompetencija iz novih područja značajnih za razvoj, jačanje reformskih potencijala.
Utjecaj na razvoj kroz
• Difuziju, institucionalizaciju formalnih i neformalnih pravila, na proceduru, paradigme, stilove, zajedničke vrijednosti i načina
na koji se stvari rade, suradnjom i umrežavanjem relevantnih dionika množi se socijalni kapital, aktivan prostor za dijalog,
doprinos novom tipu vladavine te kognitivna europeizacija.
Regionalna i prekogranična dimenzija studija
• Ovo je akademsko poduzetništvo usmjereno na jačanje suradnje i prijenos znanja u zemljama regije.
Vrednovanje vlastitih postignuća
• Obavljat će se i temeljem dobivenih sredstava za projekte izrađene kao završne radove polaznika studija.
Inovativan način održavanja nastave
• Temeljit će se na iskustvenom učenju i simulacijama te timskom radu polaznika i predavača/mentora, kao i između samih
polaznika. Poticat će se polaznike na strateško razmišljanje, inovativnost, te učenje iz najbolje hrvatske i europske prakse
u pripremi i provedbi razvojnih projekata, značajnih za pokretanje razvoja u Hrvatskoj.

OSTALE INFORMACIJE O STUDIJU

Voditelj studija: prof. dr. sc. Gojko Bežovan
Suvoditeljica studija: dr. sc. Sanja Maleković

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija i
trajanje studija:
Sveučilišni specijalist za EU projekte. Studij traje godinu dana,
odnosno dva semestra, 60 ECTS.

Mjesto održavanja nastave:
Sveučilište u Zagrebu, Centar za poslijediplomske studije,
Zvonimirova 8, 10000 Zagreb

Uvjeti upisa na studij
Studij može upisati osoba koja je završila sveučilišni dodiplomski (prema starom programu) ili diplomski sveučilišni studij.
U tri generacije upisano je 111 polaznika, od toga četiri stipendije koje je studij dao polaznicima s potpomognutih
područja RH.

Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
PDSS Priprema i provedba EU projekata
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb

Kontakt osoba:
Karmela Pižeta
e-mail: kpizeta@pravo.hr
tel: 01/4895-803

Obrazac za prijavu i program studija nalaze se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu:
http://www.unizg.hr/istrazivanje/specijalisticki-studiji/sveucilisni-interdisciplinarni-specijalisticki-studiji/eu-projekti/

Skip to content