Centar za potporu projektima

Centar za potporu projektima obavlja informatičku, organizacijsku i stručnu potporu istraživačkim projektima IRMO-a, a posebice pri prijavljivanju i provođenju međunarodnih projekata (FP7, WB, UNDP, EC i ostalih međunarodnih institucija i fondova). Glavne aktivnosti usmjerene su na proces prijavljivanja na natječaje za dobivanje međunarodnih projekata, a uključuju: pribavljanje potrebne natječajne dokumentacije te praćenje i dopunjavanje liste referenci Instituta i djelatnika Instituta. Centar aktivno surađuje u analitičkim i statističkim segmentima istraživanja, koordinira ICT istraživačke komponente i razvija odgovarajuću IT infrastrukturu.

Andrea Ruk, prof., stručna savjetnica u sustavu znanosti i visokom obrazovanju
Iva Tolić, dipl. oec., stručna suradnica u sustavu znanosti i visokom obrazovanju

Skip to content