14. Promidžba i vidljivost

14. Promidžba i vidljivost

14.1. Svrha informiranja, promidžbe i vidljivosti

Aktivnosti promidžbe i vidljivosti obavezni su elementi svakog projekta koji se financira sredstvima EU fondova. Svrha tih aktivnosti je

 • prezentirati projekt, projektnu ideju, ciljeve i rezultate
 • podizanje svijesti javnosti, medija i dionika o ulozi Europske unije te objava činjenice da EU sufinancira projekt
 • podijeliti stečena znanja i iskustva, kako stručna, tako i vezana uz projektni menadžment.

Aktivnosti promidžbe i vidljivosti mogu uvelike pomoći u ostvarivanju ciljeva i osiguravanju održivosti.

Informiranje i vidljivost projekata sufinanciranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova odgovornost su i obveza svih prijavitelja, korisnika sredstava. Očekuje se da provoditelji projekata provode informativne i promidžbene aktivnosti u skladu s potpisanim ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, tj. prijavitelj je obavezan pridržavati se zahtjeva vezanih uz vidljivost informiranje navedenih u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i njegovim prilozima.

Prijavitelj mora osigurati vidljivost EU financiranja prema Uputama za korisnike, što se odnosi na Informiranje i vidljivost projekata financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF)

i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. koje su objavljene na sljedećoj internetskoj adresi: https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf

Očekuje se da informativne i promidžbene aktivnosti budu proporcionalne sadržaju projekta, a opisuju se u projektnoj prijavi. Za aktivnosti se predviđa i potreban iznos u projektnom proračunu. Nakon sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, informacije o planiranim aktivnostima promidžbe i vidljivosti te o potrebnom proračunu postaju dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Tijekom provedbe projekta (operacije) korisnik je dužan informirati javnost o potpori dobivenoj iz fondova putem svoje internetske stranice (ako postoji) te putem plakata.

14.2. Komunikacijski alati

Aktivnosti promidžbe i vidljivosti trebaju biti usmjerene na:

 • korisnike projektnih rezultata
 • opću javnost
 • medije

Komunikacijski alati promidžbe i vidljivosti su raznovrsni. Prijavitelj i partneri samostalno planiraju i odlučuju koje će načine komunikacije, informiranja i oglašavanja odabrati, tj. koje komunikacijske alate promidžbe i vidljivosti.

Moguće je odabrati sljedeće komunikacijske alate:

 • Informacijska i trajna ploča – informacijska ploča – obavezne su za infrastrukturne projekte kod kojih ukupni troškovi projekta prelaze iznos od 500.000 eura.
 • WEB stranica – smatra se jednim od osnovnih sredstava javnog informiranja.
 • Priopćenje – jedan od najčešćih alata za komunikaciju s medijima. Može se koristiti u različitim fazama provedbe projekta, kao što su: početak provedbe projekta, važni pomaci u provedbi projekta ili informiranje o projektnim rezultatima itd.
 • Konferencija za medije – saziva se u svrhu informiranja o bitnim pomacima ili događajima u provedbi projekta ili o važnim projektnim rezultatima.
 • Informativni i edukativni događaji – mogu biti izložbe, sajmovi, info dani, seminari itd.
 • Publikacije – mogu biti letci, brošure, priručnici itd.
 • Naljepnice za opremu i vozila – obavezne su za označavanje sve opreme koja je nabavljena u sklopu projekta, za sva vozila, a i za sve prostorije koje su nastale ili su prilagođene sredstvima projekta, npr. adaptirane, oličene, opremljene namještajem i dr.
 • Fotografije – dobar način ilustracije projekta u različitim informativno-promidžbenim materijalima; stoga je poželjno i na taj način dokumentirati razvojne faze projekta i važne događaje vezane uz projekt.
 • Audiovizualne produkcije – dobre su za prezentaciju projekta i projektnih rezultata na televizijskim programima, na nacionalnoj ili lokalnoj televiziji te na internetu.

Navedene aktivnosti korisnik je dužan provesti, dokumentirati (npr. novinski isječci, fotografije i slično) i o tome informirati ovlaštena tijela u izvješćima o provedbi projekta.

14.3. Osnovni elementi vidljivosti koji se odnose na EU fondove

Sve aktivnosti informiranja i komunikacije vezane uz projekt moraju sadržavati sljedeće elemente:

 • Amblem (zastavicu) Unije i tekst „Europska unija“
 • Napomenu o fondu koji podupire projekt (operaciju):
 • „Projekt je sufinancirala Europska unija iz… (naziv fonda):
  • Europski fond za regionalni razvoj
  • Kohezijski fond
  • Europski socijalni fond
 • Izjavu/slogan: – „Zajedno do fondova EU“
 • Logotip europski strukturni i investicijski fondovi
 • Isključenje odgovornosti: „Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost (ime korisnika).“

Na promotivnim materijalima manjih dimenzija, npr. USB, CD, olovka i sl., dovoljno je uključiti amblem Europske unije i tekst „Europska unija“.

Ostali elementi vidljivosti specifični za pojedini komunikacijski kanal definirani su u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i njegovim prilozima te u Priručniku o komunikaciji i vidljivosti.

Skip to content