15. Obavezna i dodatna dokumentacija

15. Obavezna i dodatna dokumentacija

15.1. Obrasci kojima se opisuje projektna ideja i plan projekta

Ovisno o vrsti projekta i konkretnom natječaju, obaveznu dokumentaciju čine, između ostalog, Prijavni obrasci (A i B) i Izjava prijavitelja.

Obrasci mogu biti u digitalnom formatu, kao što su word ili excel, a mogu biti dostupni i kao on-line obrasci, na adresama nadležnih institucija.

Obrasci i popratni dokumenti predaju se na način koji je opisan u natječaju. Tako se, npr. neki obrasci ispunjavaju online na stranici nadležne institucije, zatim ih je potrebno isprintati u pdf formatu, uvezati i dostaviti/poslati nadležnom tijelu; ili ispuniti online te dostaviti na elektroničkom mediju (CD ili DVD).

Točne informacije o obaveznoj dokumentaciji nalaze se u Uputama za prijavitelje.

Primjer prijavnih obrazaca za jedan od projekata financiranog iz Europskog socijalnog fonda („Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“):

PRIJAVNI OBRASCI I PRILOZI

Prijavni obrasci:

1) Prijavni obrazac A, dostupan na: https://esif-wf.mrrfeu.hr/

2) Prijavni obrazac B

3) Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i Izjava o partnerstvu (Obrazac 2.)

4) Izjava partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i Izjava o partnerstvu (Obrazac 3.)

Prilozi:

 1. Predložak Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
 2. Predložak Posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
 3. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi
 4. Predložak adresiranja paketa/omotnice
 5. Izjava o odricanju prava na prigovor

Izvor: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-kapaciteta-organizacija-civilnoga-drustva-za-popularizaciju-stem-a/

i https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2020/07/STEM_UzP_3_izmjena_21.12.2020.pdf

15.2. Moguća dodatna obavezna dokumentacija

Osim projektnih obrazaca kojima se od nas zahtijeva opis projektne ideje, prilikom javljanja na natječaj od nas se očekuje da dostavimo i niz drugih dokumenata nužnih za prijavu.

Ovisno o vrsti projekta i konkretnom natječaju, u obaveznu dokumentaciju mogu biti uključeni i sljedeći dokumenti:

 • Dokaz o prihvatljivosti prijavitelja i partnera
 • Statut ili drugi valjani akt o osnivanju
 • Izvadak iz sudskog registra
 • Potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana, računajući od datuma slanja projektne prijave
 • Izvadak iz sudskog registra koji ne smije biti stariji od tri mjeseca, računajući od datuma krajnjeg roka za dostavu projektnih prijedloga
 • Izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje da prijavitelj/partner nije u stečajnom postupku, postupku predstečajne nagodbe, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije
 • Izjavu da prijavitelj/partner ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje prijavitelja/partnera nije pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela:
  • prijevara, davanje i primanje mita, zloporaba u postupku javne nabave, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zloporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanju
  • udruživanje za počinjenje kaznenih djela, zloporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje
 • Izjava prijavitelja/partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i Izjava o partnerstvu

Dokaz o prihvatljivosti projekta

 • Izjava prijavitelja/partnera o ispunjavanju i prihvaćanju uvjeta natječaja
 • Izjava o partnerstvu
 • Studija o utjecaju zahvata na okoliš
 • Studija ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Sva navedena dokumentacija može, ali i ne mora biti obavezna, pa treba pratiti dokumentaciju natječaja.

15.3. Ostala dokumentacija

Ako se radi o većim ili komercijalnim ili infrastrukturnim projektima, vjerojatno će biti potrebno priložiti i sljedeće dokumente:

 • Dokaz o zrelosti projekta
 • studija predizvodljivosti ili studija izvodljivosti
 • poslovni plan
 • marketinška strategija
 • plan nabave
 • natječajna dokumentacija za nabavu opreme i radove, koja se odnosi na provedbu projekta
 • tehnička specifikacija radova i opreme koja se planira nabaviti.

Dokaz o financijskim kapacitetima

 • Bon Plus
 • Račun dobiti i gubitka
 • Bilanca stanja
 • GFI-Pod za
 • DOH za obrtnike
 • obvezujuće pismo namjere banke ili izjava da će prijavitelj osigurati sredstva za vlastiti dio sufinanciranja.

U slučaju nove gradnje ili rekonstrukcije postojeće građevine u kojima se mijenjaju i lokacijski uvjeti i bitni zahtjevi građevine, potrebni su:

 • Dokaz prava građenja
 • Idejni projekt u digitalnom (.pdf) formatu
 • Lokacijska dozvola ili svi posebni uvjeti uz obavijest ovlaštenog tijela za izdavanje rješenja za građenje, od kojih javnopravnih tijela je potrebno pribaviti posebne uvjete te urudžbirani zahtjev za rješenje za građenje (za zahvate u prostoru za koje se akt kojim se odobrava građenje ishodi prema Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja)

Glavni projekti i elaborati u digitalnom (.pdf) formatu ili sve potrebne kontrole glavnih projekata

Građevinska dozvola / potvrda glavnog projekta / rješenje za građenje / rješenje o uvjetima građenja / rješenje o izvedenom stanju.

I ovdje je dobro ponoviti važnu napomenu: Iako će prijavitelj konkretne i najsigurnije informacije o obaveznoj dokumentaciji naći u Uputama za prijavitelje, prijeko je potrebno pratiti i internetsku stranicu na kojoj je objavljen natječaj jer se dodatne upute ili izmjene mogu objaviti i izvan Uputa za prijavitelje.

Skip to content