18. Nabava

18. Nabava

18.1. Pravila i načela javne nabave

Članak 5. Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava definira „Nabavu i plan nabave“.

Javni naručitelji obveznici su odredbi Zakona o javnoj nabavi, a naručitelji koji nisu javni (NOJN) trebaju poštivati odredbe Priloga III Ugovora, odnosno Postupke nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.

Pri tom je obavezna primjena sedam načela:

 • načelo racionalnog i efikasnog trošenja javnih sredstava
 • načelo slobodnog kretanja roba i usluga te načelo slobode poslovnog nastana
 • načelo nediskriminacije i jednakog tretmana
 • načelo transparentnosti
 • načelo uzajamnog priznavanja
 • načelo razmjernosti i
 • načelo izbjegavanja sukoba interesa.

Cijepanje predmeta nabave u svrhu pojednostavljivanja postupka nabave nije dozvoljeno (niti u slučaju suradničkih projekata).

18.2. Plan nabave

Prema navedenom članku 5. Općih uvjeta (Nabava i plan nabave), Korisnik/partner treba PT2 dostaviti ovjereni projektni Plan nabave u papirnatom obliku, u roku od 10 radnih dana od stupanja Ugovora na snagu.

Plan nabave mora sadržavati sve nabave u okviru projekta čija je vrijednost jednaka ili veća od 150.000,00 kuna bez PDV-a. Ako su predviđene nabave manje od 150.000,00 kuna bez PDV-a, u Plan nabave treba upisati  osnovne podatke o projektu, a u rubrikama  o nabavi upisati „nije primjenjivo“.

18.3. Vrste postupka nabave

Nabava se vrši na jedan od slijedećih načina, ovisno o procijenjenoj vrijednosti nabave robe, usluge ili radova:

DIREKTNA POGODBA

Nabava se vrši direktnom pogodbom (NOJN nabavlja od gospodarskog subjekta po vlastitom izboru) ukoliko je procijenjena vrijednost nabave robe, usluge ili radova manja od 150.000 HRK.

Ova vrsta postupka koristi se i u slijedećim slučajevima:

 • žurno postupanje u svrhu zaštite ljudskog života, zdravlja, imovine,
 • samo jedan gospodarski subjekt na tržištu,
 • dodatna nabava od strane izvornih dobavljača nužna za završetak projekta,
 • za nabavu robe ili usluga po posebno povoljnim uvjetima;

pri čemu NOJN  treba obrazložiti i dokazati postojanje navedenih okolnosti.

PREGOVARAČKI POSTUPAK

Nabava se vrši pregovaračkim postupkom ukoliko procijenjena vrijednost nabave robe/usluge iznosi od 150.000 do 200.000 HRK te radova od 150.000 do 500.000 HRK. U tom slučaju NOJN sklapa ugovor o nabavi provedbom pregovaračkog postupka na temelju najmanje tri pozvana gospodarska subjekta.

JAVNO NADMETANJE

Ova vrsta postupka javne nabave koristi se ukoliko procijenjena vrijednost nabave robe/usluga nije manja od 200.000 HRK, a radova nije manja od 500.000 HRK. NOJN sklapa ugovor o nabavi provedbom postupka javnog nadmetanja, pri čemu obavezno mora objaviti Obavijest o nadmetanju i dokumentaciju za nadmetanje na stranici www.strukturnifondovi.hr.

Skip to content