19. Evaluacija: vanjska, interna, revizija

19. Evaluacija: vanjska, interna, revizija

Evaluacija je objektivna i strukturirana procjena nekog projekta, programa ili razvojne politike kojom se procjenjuje dizajn, provedba i rezultati. Cilj je utvrditi učinkovitost, korisnost, utjecaj, relevantnost i održivost poduzetih aktivnosti.

Osnovna načela evaluacije:

 • nepristranost i neovisnost procesa evaluacije od procesa programiranja i provedbe
 • kredibilitet procesa u angažiranju stručnih vanjskih evaluatora i transparentnosti procesa
 • udjelovanje dionika kako bi se u obzir uzelo mišljenje svih uključenih u projekt
 • korisnost evaluacije pravodobnim informiranjem dionika i javnosti o rezultatima i učincima projekta.

Osnovni kriteriji Europske komisije za evaluaciju na razini projekata, programa i/ili razvojnih politika:

 • relevantnost/relevance – provjerava se primjerenost projektih ciljeva za rješavanje problema koji su prepoznati te za kontekst u kojem se projekt provodi; procjenjuje se interna logika i koherentnost projekta
 • učinkovitost/efficiency – provjera jesu li razumnim troškovima postignuti projektni rezultati te koliko su dobro projektni inputi poslužili u provedbi aktivnosti; u cjelini se procjenjuje je li odabran najbolji pristup za postizanje željenih ciljeva u određenom vremenu i uz određene troškove
 • djelotvornost/effectiveness – procjenjuje se u kojoj su mjeri projektni rezultati pridonijeli postizanju projektnih ciljeva i koliki su utjecaj pri tome imale pretpostavke u projektu; procjenjuje se kakav je učinak projekta na ciljane skupine i korisnike projekta
 • utjecaj/impact – procjenjuje se kakav je utjecaj projekta na šire okruženje i na koji način utječe na razvojne politike u sektoru u kojem se projekt provodi
 • održivost/sustainability – procjena koliko je vjerojatno da će rezultati projekta nastaviti pozitivan utjecaj i nakon završetka vanjskog financiranja projektih aktivnosti, odnosno koliko će dionici – projektni tim, donositelji odluka i korisnici – imati vlasništvo (ownership) i koristi i nakon završetka projekta

Uz to, evaluacija u projektu:

 • otvara mogućnost za raspravu o uspješnosti projekta
 • ukazuje na prednosti i slabosti projekta te na prepreke za napredak
 • daje preporuke za daljnje aktivnosti i/ili uvođenje promjena
 • jamči i poboljšava kvalitetu projekta i rezultate projekta
 • pomaže u kvantificiranju rezultata.

Da bi se dobili relevantni podaci i informacije o projektu, preduvjet za kvalitetnu evaluaciju su uključenost svih projektnih partnera, ciljanih skupina (skupine) i drugih aktera.

19.1. Unutarnja (interna) i vanjska evaluacija

Dvije su vrste evaluacije: unutarnja (interna) i vanjska.

Osnovne karakteristike unutarnje (interne) evaluacije:

 • Cilj unutarnje evaluacije projekta je utvrditi uspješnost pojedinačno provedenih aktivnosti te prikupiti povratne infomacije od sudionika/ica aktivnosti i ostalih dionika s ciljem poboljšanja provedbe i pristupa.
 • Unutarnja evaluacija ne mjeri uspjeh projekta općenito zbog subjektivnosti pristupa.

Osnovne karakteristike vanjske evaluacije

 • Cilj vanjske evaluacije je ponajprije analizirati uspješnost implementacije projekta uz utvrđivanje utjecaja rezultata na ciljanu grupu s fokusom na procjenu uspjeha aktivnosti te dugoročnog postizanja ciljeva.
 • Evaluacija obično obuhvaća nekoliko ciljanih grupa i mjeri različite indikatore, prije svega indikatore uporabe, obuhvata i efektivnosti te indirektno i indikatore utjecaja i relevantnosti kako bi se utvrdilo jesu li ostvareni rezultati te ciljevi projekta.

19.2. Praćenje, evaluacija i revizija

Koje su razlike između praćenja, evaluacije i revizije?

 • praćenje podrazumijeva analizu tijekom provedbe projekta kako bi se utvrdilo napreduje li projekt prema željenim rezultatima; uvid u napredak potreban je za donošenje odluka o daljnjem tijeku provedbe projekta
 • evaluacija je procjena učinkovitosti, korisnosti, utjecaja, relevantnosti i održivosti aktivnosti
 • revizija ocjenjuje regularnost i opravdanost troškova, pridržavanja ugovornih obveza; primarno procjenjuje financijsko upravljanje projektom i opravdanost troškova.

19.3. Revizija projekta

 • Revizija je objektivna savjetodavna aktivnost čiji je cilj poboljšanje poslovanja neke organizacije. Revizori daju preporuke za poboljšanja na temelju svojih nalaza tijekom pregledavanja sustava upravljanja i kontrole. Reviziju obavlja sama organizacija (interna revizija) ili vanjsko tijelo (vanjska revizija) (engl. audit).
 • Revizija je obavezna kad je vrijednost bespovratnih sredstava veća od 100.000 eura.
 • Vanjska revizija imenuje se u fazi ugovaranja i mora biti akreditirana za provedbu revizije projekata koje financira EU – obaveza revizije definira se pravilima natječaja.
Skip to content