8. Relevatnost

8. Relevetnost

8.1. Uvod

Osim što projekt mora biti relevantan za korisnike, prijavitelje i partnere, ključno je da je relevantan i za strateške ciljeve koji su definirani u europskim, nacionalnim, regionalnim i lokalnim strategijama. Drugim riječima, za sve navedene ciljeve projekta mora se dokazati da njihovo ostvarivanje pridonosi ostvarivanju strateških ciljeva Europske unije, Republike Hrvatske, županije, općine, grada ili određene regije u kojoj se provodi projekt (npr. mediteransko područje, prekogranična područja i sl.). Nadalje, potrebno je pokazati koliko je projekt važan za sektor unutar kojega su teme kojima se projekt bavi, npr. energetika, obrazovanje, turizam, istraživanje itd.

Nije dovoljno da su samo ciljevi relevantni, već se pri ocjenjivanju relevantnosti ocjenjuje cijeli projekt. Relevantni moraju biti svi dijelovi projekta:

 • ciljevi
 • rezultati
 • isporuke i
 • aktivnosti

Aktivnosti moraju biti relevantne za postizanje isporuka, isporuke za postizanje rezultata i rezultati za postizanje ciljeva projekta, a ciljevi projekta za postizanje viših ciljeva.

8.2. Važni dokumenti

Kad dokazujemo relevantnost projekta, pozivamo se na postojeće strateške dokumente.

Prije svega to su:

Strategija Europa 2020. – Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast

Zajednički strateški okvir – sadrži prijedloge o tome kako se sredstva EU-a mogu učinkovitije koristiti za postizanje ciljeva Strategije Europa 2020

Partnerski sporazum – dokument u kojem RH kao članica EU-a obrazlaže svoju strategiju korištenja strukturnih investicijskih fondova

Nacionalni strateški referentni okvir – referentni dokument za pripremu Operativnih programa kojima se određuju prioriteti koji će se zajednički financirati iz sredstava EU-a i nacionalnih sredstava

Operativni programi RH – posebno onaj ili oni koji su temelj za objavu natječaja.

Pristup većini tih dokumenata nalazi se na stranicama „Strukturni i investicijski fondovi“, na https://strukturnifondovi.hr/

Osim krovnih dokumenata, svaki natječaj u Uputama za prijavitelje navodi i sve ostale dokumente koji su važni za natječaj, posebno za sektorsko područje kojim se bavi natječaj. Preporuka je proučiti te dokumente i u opis relevantnosti uključiti sve za projekt ključne dijelove dokumenata navedenih u uputama.

I na kraju, svaki prijavitelj mora znati koji su još dokumenti važni za opis relevantnosti projekta, a specifični su za teritorijalno područje, sektorsko područje i za same prijavitelje i partnere.

8.3. Argumentiranje relevantnosti

Savjet: Kad se pozivamo na relevantne dokumente, nije dovoljno samo konstatirati da je projekt relevantan za neku strategiju. Npr. nije dovoljno napisati: „Projekt je relevantan u odnosu na Strategiju tu i tu“, već je potrebno pozvati se na konkretan dio strategije. Uz to, potrebno je i pojasniti Zašto?, odnosno čime to dokazujemo. Stoga je najbolje sljedeće:

 • navesti konkretan citat iz dokumenta na koji se pozivamo (ne samo naziv dokumenta)
 • povezati to s projektom: projektnim ciljem, očekivanim rezultatom, isporukom.

Primjeri opisa relevantnosti

 1. Projekt „Ljudi za ljude“ doprinosi:
 • Nacionalnoj strategij stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2012-2016, području III. i Nacrtu Nac. plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2020. – 2026., području III., zapošljavanjem novih djelatnika udruga, uključivanjem dodatnih volontera i stečenim novih znanjima potrebnim za održivi razvoj,
 • Smjernicama za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice namijenjene lokalnim sudionicima. Partnerske udruge djeluju u skladu s načelima lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice (CLLD) te će svojim djelovanjem (odozdo prema dolje) i rezultatima projekta potaknuti JL(R)S na kreiranje partnerskog odnosa,
 • Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u republici Hrvatskoj (2014. – 2020.) jer će se kroz projekt ojačati udruge za pomoć osobama stradalim u potresu koje su trenutno na margini društva i u nemogućnosti da sudjeluju u društvu i zajednici. Ujedno su u velikoj opasnosti od siromaštva i socijalne isključenosti te im nisu osigurani odgovarajući životni standard i ostvarenje drugih građanskih, ekonomskih, političkih, kulturnih i socijalnih prava,
 • Strategiji Europa 2020; prioritet: Uključiv rast, jer se aktivnostima doprinosi osnaživanju ljudi ulaganjem u vještine, borbi protiv siromaštva, društvenoj zaštiti i pružanju pomoći osobama u riziku.
 1. Projekt „Knjižnica na kotačima – putujućim knjigama do čitajućeg društva“ doprinosi realizaciji sljedećih strategija i planova:
 • Nacionalna strategija poticanja čitanja 2017.-2022. – Strateški ciljevi – Razvoj čitalačke pismenosti i poticanje čitatelja na aktivno i kritičko čitanje; Povećanje dostupnosti knjiga i drugih čitalačkih materijala – kroz provedbu radionica čitanja za ciljne skupine i kroz nabavu i opremanje bibliobusa koji će omogućiti pristup knjižničnim uslugama,
 • Europa 2020 – Uključiv rast – pomoć ljudima svih dobnih skupina u predviđanju i upravljanju promjenama kroz ulaganje u znanja i vještine; Pametan rast – unaprjeđenje učinkovitosti Europske unije u obrazovanju kroz poticanje građana na učenje i unaprjeđenje njihovih vještina,
 • Strateški plan 2019. – 2021. Ministarstva kulture Republike Hrvatske – Prema kojem: „Razvojem mreže bibliobusnih službi narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj omogućilo bi se fleksibilno i ekonomično pružanje knjižničnih usluga svim stanovnicima bez obzira na mjesto stanovanja i udaljenost od stacionarnih knjižnica.
Skip to content