Trajanje projekta: 2007. – 2012.

Voditeljica programa: dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić

Opis projekta

Prepoznavanje raznolikosti među kulturama kao integralnog dijela identitea i elementa koji pokreće međukulturne veze i suradnju fenomen je našega doba. Razvijaju se novi pristupi kulturnoj raznolikosti, koji promiču specifične kulturne izraze, dobra i usluge kao osnove međukulturne komunikacije, što je obilježena primjenom informacijskih i komunikacijskih tehnlogija sa ciljem poticanja stvaranja novih oblika kulture, kao npr. digitalne kulture. Osnovna je pretpostavka da kulturna raznolikost, interkulturna komunikacija i intenzivan razvoj digitalne kulture predstavljaju razvojne resurse za društvo znanja. Ovu hipotezu treba znanstveno verificirati kroz istraživanje različitih karakteristika njihove međuovisnosti.

Očekivani rezultati uključuju sistematizaciju i prezentaciju znanja o novim pristupima kulturnoj raznolikosti, interkulturnoj komunikaciji i ulozi digitalne kulture, kao i identifikaciju osnovnih elemenata njihove intarakcije i načina realizacije njihovih različitih aspekata. Istraživanje treba usmjeriti pažnju na dinamiku promjena na području hrvatske kulture i utjecaj digitalne kulture na promjene u tradicionalnim kulturnim sektorima, kao i rezultirati u međunarodnoj kulturnoj suradnji i razmjeni.

Resultati će se vrednovati kroz međunarodne konferencije u Hrvatskoj i inozemstvu, kao i kroz Mrežu Culturelink (sa sjedištem u IRMOu), koja potiče istraživanje kulturne raznolikosti i interkulturne suradnje u svijetu. UNESCOva Konvencija o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja i napori Vijeća Europe će se također uzeti u obzir pri evaluaciji rezultata istraživanja, koji će biti objavljeni i diseminirani putem mreže Culturelink.

Ovo će istraživanji pridonijeti procesu integracije Hrvatske u europske kulturne, znanstvene i edukativne tokove, kao i definiciji položaja Hrvatske u međunarodnoj komunikaciji. Nastojat će odgovoriti na pitanje pruža li digitalna kultura u Hrvatskoj novu perspektivu kulturnog razvoja i međunarodne kulturne komunikacije, kao i u kojoj mjeri međuovisnost kulturne raznolikosti, interkulturne komunikacije i digitalne kulture doprinosi novim zamislima hrvatske kulturne politike i kulturne strategije.

Sažetak rezultata projekta.

Suradnici na projektu IRMO-a:

  • dr. sc. Biserka Cvjetičanin
  • dr. sc. Nada Švob-Đokić
  • dr. sc. Aleksandra Uzelac
  • Ana Žuvela Bušnja, M.A.

Vanjski suradnici:

  • dr. sc. Hajrudin Hromadžić, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana, Slovenia
  • dr. sc. Kruno Martinac, University of Melbourne, Australia
  • dr. sc. Zrinjka Peruško, Faculty of Political Sciences, University of Zagreb, Croatia
  • dr. sc. Nikola Petković, Faculty of Philosophy, University of Rijeka, Croatia
  • dr. sc. Joost Smiers, Utrecht School of the Arts, the Netherlands
Share:
Skip to content