ilustracija

Izvor financiranja: Europski socijalni fond – ESF

Koordinator projekta: GONG

Trajanje projekta: 11./2020. – 9./2023.

Voditelj projekta: Paško Bilić

Projekt doprinosi analizi trenutnog stanja u području medijske pismenosti, razvoju sinergijskih aktivnosti i modela utemeljenog na dokazima i istraživanju, što doprinosi ostvarenju cilja poziva te nacionalnih i propisa EU-a. Za demokratsko društvo te aktivno i odgovorno građanstvo važna je medijska pismenost definirana kao sposobnost pristupa, analize, vrednovanja i odašiljanja poruka posredstvom medija, a podrazumijeva razvijanje kognitivnih, etičkih, estetskih i filozofskih vještina i znanja. Medijsko obrazovanje se pokazalo izrazito važnim i potrebnim, a treba biti uspostavljeno na temelju znanstveno dokazanih modela učinkovitih programa. Medijska i informacijska pismenost uključuju kompetencije prikupljanja informacija iz različitih izvora, njihove kritičke evaluacije i učinkovito korištenje, te kreiranje i odgovornu distribuciju multimedijskih sadržaja uz pomoć digitalnih alata. Kada definiramo medijsku pismenost kao mogućnost pristupa, analize, kritičkog vrednovanja i stvaranja novoga medijskog sadržaja prepoznajemo njezine tri dimenzije: tehničke kompetencije, vještine i praksu kritičkog razmišljanja/ prihvaćanja i proizvodnju sadržaja. Iz ovih definicija vidimo da je sastavni dio medijske pismenosti sposobnost pristupa izvoru informacija, među kojima je i internet kao jedan od najvažnijih izvora koji zahtijeva i razvoj informacijsko-komunikacijske ili digitalne kompetencije. Iako je izloženost medijima i izvorima informacija često nekontrolirana i događa se gotovo automatski, upravo je medijska pismenost ta koja razvija vještine svjesnog odlučivanja o izlaganju medijskom sadržaju, kritičke analize medijskog sadržaja, stvara prilike za vlastito izražavanje i produkciju medijskog sadržaja. Stoga je osobito važna kako bismo se koristili pozitivnim utjecajima, a spriječili moguće štetne utjecaje izloženosti medijima. Značajan utjecaj medija ogleda se i u njihovu utjecaju na demokratske procese jer mediji mogu sudjelovati u manipulaciji javnosti ili pak osnaživati demokratske političke procese i podržavati prava građana na informaciju. Isto tako, za demokratsko sudjelovanje građana potrebna je njihova informiranost te vještina kritičkog mišljenja i samoizražavanja.

POVEZNICA:

Web stranica: https://mov.com.hr/

Adresar organizacija aktivnih u području medijske pismenosti i njihovim aktivnostima medijskog obrazovanja dostupni su OVDJE.

Share:
Skip to content