logo

Trajanje: 05/2014. – 11/2014.

Naručitelj: Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA

Voditeljica: Karolina Horvatinčić

Cilj potprograma „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ je ojačati ljudske potencijale u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i agencijama za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz pristupnih fondova Europske unije, odnosno europskih strukturnih i investicijskih fondova. Regionalne razvojne agencije angažirale su stručnjake IRMO-a za predavanja i radionice na temu znanja i vještina za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije. Stručnjaci IRMO-a održali su sljedeće radionice: „Strateško planiranje kao osnova za pripremu projekta”, „Državne potpore i EU fondovi” i „Izrada studija predizvodljivosti, studija izvodljivosti, analiza troškova i koristi”.

Share:
Skip to content