Poticanje privatnog ulaganja u kulturni sektor

Autori: Vesna Čopič, Aleksandra Uzelac, Jaka Primorac, Daniela Angelina Jelinčić, Andrej Srakar, Ana Žuvela,

Izdavač: European Parliament

Godina: 2011.

Komitet za kulturu i obrazovanje Europskog parlamenta objavio je studiju ‘Poticanje privatnog ulaganja u kulturni sektor’/’Encouraging private investment in the cultural sector’ koju je izradio Institut za međunarodne odnose u Zagrebu u 2011 godini. Tim za izradu studije imao je 6 suradnika iz Hrvatske i Slovenije: Aleksandra Uzelac, koordinator projekta; Vesna Čopič, glavni istraživač; Daniela Angelina Jelinčić; Jaka Primorac, Ana Žuvela Bušnja i Andrej Srakar, a suradnja je ostvarena i sa nizom vanjskih suradnika. Prikupljanje podataka za studiju započelo je u prosincu 2010 godine, a finalni tekst studije poslan je Europskom parlamentu početkom srpnja 2011.
Studija je službeno prihvaćena i prezentirana pred Europskim parlamentom 23. studenog ove godine. Rezultate studije pred Europskim parlamentom prezentirala je Aleksandra Uzelac. U prezentaciji je naglašena potreba daljnjeg kontinuiranog praćenja ove teme s čime su se složili članovi parlamenta. Studija “Encouraging Private Investment in the Cultural Sector” na 126 stranice (+Anexi) nastoji identificirati opće trendove u EU, vezane za privatno financiranje kulturnog sektora, dajući ujedno primjere novih praksi i politika u zemljama članicama EU-a. Cilj je ove studije omogućiti Europskom parlamentu bolje razumijevanje važnosti javne inicijative za privatno financiranje kulture. Glavni je fokus istraživanja na važnosti ekonomskih, političkih i kulturnih aspekata modela financiranja i mehanizama, koje su razvile vlade kako bi potaknule privatna ulaganja u kulturni sektor i proširile uporabu takvih načina i mehanizama. Podaci su prikupljeni putem upitnika poslanog Ministarstvima kulture u zemljama članicama EU, kao i uvidom u postojeće dostupne izvore te studije Arts and Bussiness organizacija u Europi.

Razrađena je klasifikacija ‘mixed funding economy’ koja se pokazuje najboljim modelom za dugoročnu održivost kulturnog sektora.
Istražene su motivacije ulagača, sponzora ili donatora za ulaganje u kulturu kao i postojeće prepreke na koje oni nailaze.
Dan je pregled postojećih mehanizama i mjera koji se koriste u zemljama EU za poticanje privatnog ulaganja u kulturu. Uključen je i pregled postojećih poreznih mjera kojima se pokušava stimulirati ulaganje u kulturu.
Izrađeno je 5 studija slučajeva – Italija, Nizozemska, Poljska, Slovenija i Ujedinjeno Kraljevstvo) koje daju uvid u različite postojeće nacionalne sustave i načine na koje svaka od zemalja potiče privatno ulaganje u kulturu i tako pružaju dublji uvid u istraživanu problematiku.
Napravljena je usporedba sa sustavom u SADu i situacijom u kojoj se tamo nalaze kulturne organizacije.
Na temelju identificiranih podataka date su smjernice Europskom parlamentu kako je moguće unaprijediti situaciju u EU zemljama.

POVEZNICE

Studija je dostupna na stranici Europskog parlamenta. Prevedena je na francuski i njemački, a sažetak studije preveden je na sve službene jezike EU.

PRILOZI

Publikaciju je moguće preuzeti u elektroničkom obliku: Poticanje privatnog ulaganja u kulturni sektor (engleski)

Share:
Skip to content