Dr. sc. Aleksandra Uzelac sudjelovala je na UNESCO-ovoj Svjetskoj konferenciji o kulturnim politikama i održivom razvoju – MONDIACULT 2022 (https://www.unesco.org/en/mondiacult2022) koja je održana u Meksiku od 28. do 30. rujna 2022.

40 godina nakon prve UNESCO-ove MONDIACULT konferencije koja je održana u Meksiku 1982. godine, na kojoj su uspostavljeni temelji međunarodnog istraživanja kulturnih politika i odakle je proistekla i danas široko korištena UNESCO-ova definicija kulture, u Meksiku je organizirana druga  MONDIACULT konferencija. MONDIACULT 2022 je najveća svjetska konferencija posvećena kulturnim politikama u posljednjih 40 godina koja je tijekom tri dana okupila gotovo 2600 sudionika, uključujući 135 ministara kulture te brojne predstavnike nevladinih i međuvladinih organizacija i 9 agencija UN-a. Dr. sc. Aleksandra Uzelac sudjelovala je kao predstavnica IRMO-a.

Rezultat konferencije je jednoglasno usvajanje ambiciozne Deklaracije za kulturu. Tekst Deklaracije afirmira kulturu kao “globalno javno dobro” te odražava dogovor zemalja potpisnica o zajedničkom planu za jačanje javnih politika u ovom području. Audrey Azoulay, glavna direktorica UNESCO-a, naglasila je da iako kultura ima temeljnu ulogu u našim društvima, i unatoč postignutom napretku, kultura još uvijek nema mjesto koje zaslužuje u javnim politikama i međunarodnoj suradnji te se organizacijom MONDIACULT 2022 konferencije i usvajanjem Deklaracije željelo dati snažan signal da se to promijeni.

U Deklaraciji, plodu desetomjesečnih multilateralnih pregovora pod vodstvom UNESCO-a, države potpisnice po prvi put potvrđuju da je kultura “globalno javno dobro” te pozivaju da se kultura uključi kao zaseban cilj među ciljeve održivog razvoja nakon 2030. Tekst definira skup kulturnih prava koja treba uzeti u obzir u javnim politikama, u rasponu od socijalnih i ekonomskih prava umjetnika, do umjetničke slobode, prava autohtonih zajednica da čuvaju i prenose svoje znanje predaka te zaštite i promicanja kulturne i prirodne baštine. Također poziva na značajnu regulaciju digitalnog sektora, posebice glavnih platformi, u korist internetske kulturne raznolikosti, prava intelektualnog vlasništva umjetnika i pravednog pristupa sadržaju za sve.

Tekst Deklaracije dostupan je na poveznici: https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/10/6.MONDIACULT_EN_DRAFT%20FINAL%20DECLARATION_FINAL_1.pdf

Share:
Skip to content