Institut za razvoj i međunarodne odnose, LJ. F. Vukotinovića 2, 10 000 Zagreb, objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na radna mjesta:

1. Stručni suradnik na projektima u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose

1.1. diplomirani ekonomist – jedan polaznik

1.2. diplomirani politolog – jedan polaznik

1.3. diplomirani politolog, pravnik ili sociolog – jedan polaznik

2. Stručni suradnik na projektima u Odjelu za europske integracije

2.1. diplomirani ekonomist, sociolog ili politolog – jedan polaznik

3. Stručni suradnik na projektima u Odjelu za kulturu i komunikacije

3.1. diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog područja – jedan polaznik

4. Stručni suradnik na projektima u Odjelu za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj

4.1. diplomirani ekonomist – jedan polaznik

4.2. diplomski sveučilišni studij agronomije ili ruralnog razvoja – jedan polaznik

5. Stručni suradnik na projektima (podrška Centru za potporu projektima)

5.1. IT stručnjak (mag. računarskih znanosti ili mag. matematike) – jedan polaznik

Opis poslova: Obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove vezane za pripremu i provedbu EU i drugih međunarodnih i domaćih projekata i programa iz djelokruga Instituta, te po potrebi i druge stručne i administrativne poslove vezane uz rad Instituta po nalogu ravnatelja i predstojnika znanstvenog odjela.

6. Stručni suradnik na projektima (podrška Računovodstvu)

6.1. diplomirani ekonomist – jedan polaznik

Opis poslova: Obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove vezane za pripremu i provedbu EU i drugih međunarodnih i domaćih projekata i programa iz djelokruga Instituta. Sudjeluje u izradi financijskih planova i izviješća za potrebe znanstvenih projekata, prati financijske obveze prema ugovorima, vodi potrebne evidencije, prati propise iz područja financijskog poslovanja, te obavlja i druge slične poslove po nalogu ravnatelja, rukovoditelja odsjeka u središnjoj službi i voditelja računovodstva.

Uvjeti za radna mjesta od 1. do 6.:

  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studije odgovarajuće struke, odnosno visoka stručna sprema odgovarajuće struke sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
  • dobro poznavanje engleskog jezika i rada na računalu.

Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja  radnog odnosa sklopit će se sa  nezaposlenim osobama iz članka 2. stavak 1. podstavak 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12. i 120/12.) koje, osim ispunjavanja navedenih uvjeta iz ovog Javnog poziva, pripadaju i ciljnoj skupini za primjenu mjere aktivne politike zapošljavanja „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje a to su:

  • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju,
  • nezaposlene osobe sa završenim preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem,

NAČIN PRIJAVE:

Uz  prijavu je potrebno obvezno dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za radno mjesto iz natječaja i to:

  • životopis (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte)
  • vlastoručno potpisano motivacijsko pismo,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice),
  • elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od dana objave ovog poziva),

Kandidati su u prijavi dužni navesti točku natječaja, odnosno naziv radnog mjesta za koje podnose prijavu. U slučaju prijave na više oglašenih radnih mjesta, dovoljno je dostaviti jedan primjerak tražene dokumentacije uz naznaku točki natječaja i radnih mjesta za koje se podnosi prijava. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik.

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se uzimati u obzir.

Prijave kandidata s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu:

Institut za razvoj i međunarodne odnose, LJ. F. Vukotinovića 2, 10 000 Zagreb,  s naznakom: “Stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa”.

Ovaj javni poziv objavit će se na mrežnoj stranici Instituta za razvoj i međunarodne odnose (www.irmo.hr).

Na javni poziv se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu uporabljeni se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Rok za podnošenje prijava zajedno sa svim prilozima je 8 dana od objave ovog Javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Instituta.

Share:
Skip to content