page1image36899264

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

raspisuje

NATJEČAJ

za upis na

SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ „PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA“

u akademskoj godini 2021./2022., VI. generacija

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/-ica za EU projekte

Studij u partnerstvu provode: Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet, Agronomski fakultet te Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) iz Zagreba. U provedbi studija surađuju domaći i strani stručnjaci.

Na studij se mogu upisati pristupnici/-ice koji su stekli diplomu sveučilišnog četverogodišnjeg dodiplomskog studija ili diplomu magistra struke te koji aktivno znaju engleski jezik.

Prijavi treba priložiti:

1. Ispunjen obrazac za prijavu;
2. Ovjerenu presliku diplome / rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske

kvalifikacije*;
3. Životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti te popisom radova (ako ih ima).

* Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom dodiplomskom, odnosno diplomskom sveučilišnom studiju na stranom sveučilištu, dužan je o svome trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili priznavanju razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na specijalistički studij.

Prijave se podnose na propisanim obrascima. Obrazac za prijavu i program studija nalaze se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr/istrazivanje/specijalisticki- studiji/sveucilisni-interdisciplinarni-specijalisticki-studiji/eu-projekti/.
Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzeti u obzir.

page1image47334528 page1image47334144

Ovim se raspisuje natječaj i za dodjelu jedne stipendije za polaznika/-icu s potpomognutih područja RH. Pored ranije navedenog pristupnici za stipendije trebaju priložiti i motivacijsko pismo i presliku osobne iskaznice.
Poslijediplomski specijalistički studij Priprema i provedba EU projekata traje dva semestara. Završetkom studija stječe se 60 ECTS bodova.

Školarina za studij (oba semestra) iznosi 26.000,00 kuna, moguće je plaćanje u ratama.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 1. srpnja 2021.

Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
(s naznakom za: PDSS Priprema i provedba EU projekata) Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb

Kontakt osoba: Karmela Pižeta, 01/4895-803, e-mail: kpizeta@pravo.hr

page2image47469824

Share:
Skip to content