Na temelju članka 53. Statuta Instituta, Klasa: 007-02/23-01/01, Urbroj: 251-768-08-23-4 od 16. 09. 2023. ravnateljica Instituta za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na radna mjesta:

 1. Voditelj računovodstva (voditelj odjeljka) – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme,
 2. Voditelj odjela za kvalitetu – rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi-1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme
 3. Voditelj knjižnice – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica- 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme

Izrazi koji se koriste u ovom tekstu natječaja, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Uvjeti:

Za radno mjesto pod brojem 1)

 • završen sveučilišni prijediplomski i diplomski studij, odnosno integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno stručni prijediplomski studij i diplomski studij sa ukupno stečenih 300 ECTS bodova odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
 • najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i poslovima provedbe EU projekata;
 • znanje engleskog jezika;
 • znanje rada na računalu.

Za radno mjesto pod brojem 2)

 • završen sveučilišni prijediplomski i diplomski studij, odnosno integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno stručni prijediplomski studij i diplomski studij sa ukupno stečenih 300 ECTS bodova odnosno visoka stručnom spremom sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
 • najmanje dvije godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima i poslovima upravljanja projektima;
 • odlično znanje engleskog jezika;
 • znanje rada na računalu.

Za radno mjesto pod brojem 3)

 • završen prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij sa ukupno stečenih 300 ECTS bodova odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci, izvrsno vladanje engleskim jezikom u govoru i pismu;
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u knjižničarskoj struci, obavezno poznavanje i primjena kataložnih standarda, te metoda i tehnika za kompjutersku obradu bibliotečnih fondova;
 • znanje engleskog jezika;
 • znanje rada na računalu.

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

 • prijavu na natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresa za kontakt) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje;
 • životopis (podaci o radnom iskustvu, podaci o školovanju, stečenoj spremi i akademskom stupnju);
 • dokaze o traženoj stručnoj spremi/akademskom stupnju;
 • dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, i dr.).

Pristupnici mogu priložiti i druge dokaze koje smatraju relevantnima.

Poslodavac može provesti testiranje pristupnika koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja. O terminima i načinu eventualnog testiranja pristupnici će biti obaviješteni putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi.

Ovaj natječaj objavljen je u Narodnim novinama, na web strancima Instituta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 10 dana od objave natječaja u Narodnim novinama isključivo u elektroničkom obliku, u jednom cjelovitom dokumentu u PDF-formatu, na e-adresu: natjecaj@irmo.hr. U rubrici predmet u elektroničkoj pošti potrebno je upisati: “Natječaj za radno mjesto voditelja računovodstva”, “Natječaj za radno mjesto voditelja odjela za kvalitetu” odnosno “Natječaj za radno mjesto voditelja knjižnice” ovisno za koje se radno mjesto podnosi prijava. Ukoliko pristupnik podnosi prijavu za više radnih mjesta, obvezan je za svako radno mjesto podnijeti posebnu prijavu.

Obrada osobnih podataka pristupnika je nužna za postupak prijave na natječaj. Podaci će se čuvati koliko je nužno sukladno pravnim obvezama Instituta kao voditelja obrade.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Odabrani pristupnik dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokaza prije sklapanja Ugovora o radu.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetskih stranica Instituta (www.irmo.hr).

Share:
Skip to content