Trajanje projekta: 1./2018. – 12./2018.

Naručitelj: BDO savjetovanje d.o.o.

Voditelj projekta:  dr. sc. Jakša Puljiz

Projekt se odnosi na evaluaciju učinaka provedenih mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine. Predmetna evaluacija provedena je u svrhu unaprjeđenja i postizanja većeg učinka planiranih poticajnih i provedbenih mjera te aktivnosti Strategije koje se odnose na ostvarenje njezinih ključnih ciljeva. Analiza je pokazala da planirane vrijednosti za ključne strateške ciljeve za 2018. kao i za 2020. godinu (stope pokrivenosti stanovništva pristupnim mrežama sljedeće generacije s brzinama većim od 30 Mbit/s i stope priključenosti kućanstava na internetu brzinom od 100 Mbit/s ili većom), neće biti ostvarene. Također, utvrđeno je da će razina negativnog odstupanja od planiranih vrijednosti biti značajna. Kao ključni razlozi značajnog podbačaja u ostvarenju ciljanih vrijednosti identificirani su izostanak provedbe Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture te izostanak provedbe Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa. Ujedno, podbačaj u ostvarenju ciljanih vrijednosti može se pripisati i nedovoljnoj razini ulaganja telekom operatora u razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa, a što se opet djelomično može povezati sa slabom provedbom mjera iz Strategije. Međutim, niska razina ulaganja vodećih telekom operatora u mreže velikih brzina, a posebno dominantnog operatora na tržištu, prvenstveno se povezuje s nedostatnom razinom tržišnog natjecanja u nepokretnom dijelu tržišta elektroničkih komunikacija koje obilježava izrazito dominantni položaj vodećeg operatora na tržištu te nestanak većine alternativnih operatora. Slaba provedba mjera Strategije, a posebice dva ključna nacionalna programa povezana su s nizom slabosti u cijelom sustavu zaduženom za upravljanje provedbom Strategije koje se ponajviše očituju u vidu: nedostatne političke podrške procesu provedbe Strategije (iskazane velikim kašnjenjem odnosno nedonošenjem ključnih odluka s najviše razine političkog odlučivanja); neadekvatnog ljudskog kapaciteta i niske hijerarhijske razine nadležne ustrojstvene jedinice u MMPI (u neskladu s važnosti ovog područja za ukupni razvoj Republike Hrvatske te kontinuiranim porastom opsega i kompleksnosti zadaća u području elektroničkih komunikacija); nedostatne međusektorske koordinacije na provedbi mjera Strategije (posebno između nadležnih tijela u sektoru elektroničkih komunikacija i sektora graditeljstva i prostornog uređenja). S ciljem ublažavanja/eliminiranja identificiranih slabosti i poboljšanja uspješnosti provedbe Strategije a sukladno novim ciljevima i inicijativama, kao i konkretnim mjerama koje je u međuvremenu donijela Europska unija u cilju transformacije jedinstvenog digitalnog tržišta prema Gigabitnom društvu i razvoju 5G mreža, priložena Studija sadrži prijedloge za unaprjeđenje u vidu razrade nove hijerarhijske strukture ciljeva, prioriteta i mjera buduće Strategije. U tom smislu, predložena je prilagodba postojećih ciljeva, uvedeni su pokazatelji uspješnosti svake mjere, aktivnosti, nositelji aktivnosti, rokovi provedbe te su procijenjena potrebna financijska sredstva za svaku pojedinačnu mjeru. Predložene izmjene bi trebale osigurati veći stupanj konzistentnosti među pojedinim razinama strateškog okvira.

Share:
Skip to content