Trajanje projekta: 09./2011. – 02./2012.

Naručitelj: Europska komisija

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Maleković

Izrađena je interim ocjena Phare i IPA projekata vezanih za izgradnju institucionalnih kapaciteta u Hrvatskoj u svrhu unapređenja upravljačkih kapaciteta ključnih dionika u Hrvatskoj odgovornih za upravljanje programima financiranih EU sredstvima. Ocijenjena je efikasnost, efektivnost, učinak i održivost inicijativa realiziranih u okviru Phare 2005 i 2006 te IPA programa (komponenta 1) za godine 2007, 2008, 2009 i 2010. U skladu sa spomenutim osnovnim načelima i kriterijima evaluacije, ocjenjena su 143 projekta. Očekuje se da će evaluacija doprinijeti uspješnijoj realizaciji Phare i IPA projekata te efektivnijem korištenju EU sredstava u Hrvatskoj. Priznanje IMO-u za doprinos u realizaciji projekta je i prijedlog Voditelja projekta da se u okviru IMO (MZOŠ) projekta inicira osnivanje Evaluacijskog društva u Hrvatskoj, u skladu sa pristupom u zemljama članicama EU.

Share:
Skip to content