Trajanje projekta: 4./2007. – 12./2008.

Naručitelj: EVD, Agency for International Business and Co-operation, Unit for International Public Co-operation, The Hague, Nizozemska

Izvor financiranja: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva; Hrvatske vode – Odjel za upravljanje vodama istarskog slivnog područja

Opći cilj ovog projekta je pomoći Vladi Republike Hrvatske u ispunjavanju obveza kako bi postala punopravna članica Europske unije. Glavna svrha ovog projekta je osigurati da Hrvatske vode budu sposobne za provedbu Okvirne direktive o vodama Europske unije u istarskom slivnom primorju.

Aktivnosti: osnovna obuka o sadržaju Okvirne direktive o vodama i zahtjevima koji se temelje na smjernicama i na međunarodnom razvoju; prikupljanje podataka, obrada podataka, terenski posjeti, priprema tekstova u suradnji s korisnicima; stručni sastanci o nalazima.

Rezultati projekta: ojačati kapacitete Hrvatskih voda i drugih relevantnih stranaka u primjeni smjernica za provedbu Okvirne direktive o vodama; nacrt plana upravljanja slivom rijeke Mirne, uključujući i formuliranje konačnog plana; propagiranje plana za izradu i (djelomičnu) provedbu u drugim riječnim slivovima istarskog primorja.

Projekt se fokusira na provedbu Okvirne direktive o vodama (WFD) u slivu rijeke Mirne. WFD je izrađen tako da: izrađuje integrirane i koherentne politike voda; identificira probleme voda koji još nisu na odgovarajući način riješena i koji zahtijevaju poduzimanje određenih postupaka; uspostavi osnove za prikupljanje i analizu velike količine informacija o stanju u vodnom okolišu te pružiti osnovne informacije na temelju kojih nadležna tijela osmišljavaju razumne i održive politike; osigurati transparentnost temeljenu na objavljivanju i širenju informacija i javnih konzultacija.

Okvirna direktiva o vodama mora u potpunosti biti provedena u Planu upravljanja slivom rijeke, a obavezno je napraviti: procjenu karakteristika sliva; uspostavljanje programa mjera za postizanje ciljeva Direktive; javne konzultacije vezane uz Plan upravljanja.

Share:
Skip to content