Trajanje projekta: 20.09.2023. – 20.10.2023.

Naručitelj: LiPS – Lokalana i područna samouprava

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

U pripremi i izradi LRSR-a ključnu ulogu imali su predstavnici dionika iz svih interesnih skupina, iz gospodarskog, javnog i civilnog sektora, okupljeni u radionicama i konzultacijama. Čitav proces izrade LRSR-a zasnovan je na partnerskom pristupu i na ostalim načelima programa LEADER (CLLD). U sklopu toga održane su interaktivne radionice, sastanci, konzultacije na kojima su razmijenjena iskustva. Provedene su anketa za utvrđivanje potencijalnih projekata, što je poslužilo kao podloga za identificiranje razvojnih potreba, a potom i za utvrđivanje mjera, za ulaganja i projekte na području FLAG-a 4R. Skupština FLAG-a 4R je na sastanku 27. listopada 2023., nakon rasprave i usuglašenih dopuna, usvojila ovu LRSR.
LRSR je izrađen korištenjem znanja, vještina i iskustva FLAG-a 4R, predstavnika dionika svih interesnih skupina s područja FLAG-a 4R te savjetnika za lokalni razvoj.

Share:
Skip to content