Trajanje: 05/2014. – 09/2015.

Naručitelj: Grad Zagreb

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Maleković

Prethodno vrednovanje provodi se tijekom svih faza izrade Zagrebplana 2020. Ocjenjuje se izrada sljedećih faza Zagrebplana 2020: ocjena stanja razvoja (osnovne i SWOT analize); ocjena strateških odrednica budućeg razvoja grada Zagreba – vizije, ciljeva, prioriteta i mjera (relevantnost strategije; opravdanost ciljeva, prioriteta i mjera; te ocjena konzistentnosti, koherentnosti i utjecaja strategije) te ocjena provedbenih mehanizama Strategije (financijski i institucionalni okvir i dr.).

Osnovni kriteriji prema kojima će se realizirati ocjenjivanje su: relevantnost, opravdanost, konzistentnost, koherentnost i učinkovitost. Osnovni ciljevi projekta su: pridonijeti kvaliteti Zagrebplana 2020 i postizanju njegove povezanosti sa Strategijom regionalnog razvoja RH te osigurati usklađenost sa svim drugim ključnim nacionalnim strateškim razvojnim dokumentima, kao i onima na razini EU; pridonijeti cjelokupnom procesu strateškog planiranja u gradu Zagrebu kroz podizanje kvalitete izrađenog Zagrebplana 2020 (kroz argumentiranu ocjenu relevantnosti, opravdanosti, konzistentnosti, koherentnosti i učinkovitosti strategije); pridonijeti razumijevanju prethodnog vrednovanja, te jačanju znanja i vještina stručnjaka iz grada Zagreba te drugih ključnih dionika uključenih u proces strateškog planiranja za prethodno vrednovanje; pridonijeti jačanju konsenzusa a time i partnerstva u provedbi sveukupnog razvoja grada Zagreba. Rezultati projekta će poslužiti kao osnova za daljnje podizanje osposobljenosti za učinkovito i efikasno upravljanje gradom i korištenje vlastitih sredstava, sredstava iz ESI fondova i programa EU, kao i drugih međunarodnih izvora sredstava.

Share:
Skip to content