ra17oul48b2r

Autori: Jakša Puljiz, Sanja Maleković i Sanja Tišma

Časopis: Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave, Vol. 21 No. 2, 2021.

Izdavač: Institut za javnu upravu

Godina: 2021.

ISSN 1848-0357 (Tisak)

ISSN 1849-2150 (Online)

Sažetak
Kvalitetan proces odabira projekata za financiranje jedan je od ključnih elemenata koji određuju uspjeh kohezijske politike. Razvoj i primjena kriterija odabira projekata u nadležnosti su pojedinih zemalja članica Europske unije (EU), ali uz obvezu poštivanja ključnih načela utvrđenih propisima EU-a. Cilj je rada ocijeniti kvalitetu sustava odabira projekata u okviru provedbe Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (OPKK) kao financijski najvažnijeg programa sufinanciranog iz proračuna EU-a u Hrvatskoj u proračunskom razdoblju 2014. – 2020. Rezultati istraživanja pokazuju da je sustav odabira projekata vrlo složen te zahtijeva vrlo visok angažman uključenih sudionika. Po tome se Hrvatska svrstava u skupinu novih zemalja članica EU-a koje obilježava visok stupanj standardiziranosti procesa s prilično kompleksnim postupcima odabira. Uz određene pozitivne učinke u vezi s odabirom relevantnih projekata, posljedica je takva pristupa vrlo sporo donošenje odluka o odabiru projekata, što je doprinijelo slabijem povlačenju raspoloživih sredstava EU-a.

Share:
Skip to content