Innovation and Access to Finance

Autori: Michele Cincera i Anabela Santos

Za izdavača: Dr. sc. Sanja Tišma, ravnateljica

Uredništvo: Dr. sc.  Ana-Maria Boromisa; Dr. sc.  Nevenka Čučković, Dr. sc. Krešimir Jurlin

ISSN 1849-0220

Ovaj broj donosi rad dr. sc. Michele Cincera i Anabele Santos iz briselskog  Solvay fakulteta za ekonomiju i menadžment (Solvay Brussels School of Economics and Management) iz Belgije.  Autori analiziraju inovacije i pristup izvorima financiranja za mala i srednja poduzeća u EU te identificiraju i objašnjavaju glavne mehanizme  djelovanja četiri specifične akcije Inovacijske unije usmjerene ka: i) uspostavi financijskih instrumenata na razini EU koji bi privlačili privatne izvore financiranja; ii) omogućavanju prekogranične suradnje fondova rizičnog kapitala; iii)  jačanju prekograničnog spajanja inovativnih poduzeća sa potencijalnim ulagačima; iv)  pregledu sustava državnih potpora za istraživanja, razvoj i inovacije. Rad donosi analizu glavnih izvora finnaciranja koji mogu biti alternative bankovnim  zajmovima  kao što su sheme dijeljenja financijskog rizika (Risk-Sharing Facility Financing), fondovi rizičnog kapitala (Venture Capital),  poslovni anđeli (Business Angels), te državne potpore (State Aid). Autori pronalaze neke nalaze kako fondovi rizičnog kapitala mogu imati ograničeni učinak na jačanje inovacija na dulji rok i kako neke sheme državnih potpora mogu biti učinkovitije od drugih, ovisno o fazi razvoja poduzeća.

POVEZNICE

Publikaciju je moguće preuzeti u elektroničkom obliku: Innovation and Access to Finance (Engleski)

Share:
Skip to content