Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb temeljem čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine:123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/2017) i čl. 64. Statuta (pročišćeni tekst) raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za izbor na sistematizirano radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, za područje humanističkih znanosti, u Odjelu za kulturu i komunikacije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, zamjena za odsutnu radnicu
Obvezni uvjeti:

  • završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja humanističkih znanosti, odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
  • iskustvo u radu na projektima, odlično znanje hrvatskog i engleskog jezika, razvijene vještine pisanog izražavanja i znanje rada na računalu.

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici obvezno moraju priložiti:

  • motivacijsko pismo,
  • životopis (e-pošta, adresa za kontakt, opći podaci i dr),
  • dokaz o stručnoj spremi,
  • dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, objavljeni radovi na engleskom jeziku i dr.)

Pristupnici mogu priložiti i druge dokaze koje smatraju relevantnim (o sudjelovanju u istraživačkome radu, objavljenim radovima, izlaganjima na skupovima, dobivenim nagradama i stipendijama, znanju drugih stranih jezika, itd). Prednost pri izboru imat će pristupnici s iskustvom rada na projektima iz područja kulture, te znanjem iz područja kulturnih politika. Poželjno je znanje francuskog jezika.
Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme, do povratka odsutne radnice.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Rok za podnošenje prijave je 30 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Prijave se šalju isključivo pisanim putem u zatvorenoj omotnici na adresu: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Lj. F. Vukotinovića 2, POB 303, 10000 Zagreb, s naznakom “Natječaj za radno mjesto asistenta u Odjelu za kulturu i komunikacije.
Prijave se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Instituta ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Instituta. Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati. Obrada osobnih podataka  je nužna za postupak prijave na natječaj. Podaci će se čuvati koliko je nužno sukladno pravnim obvezama Instituta kao voditelja obrade.
O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetskih stranica Instituta (www.irmo.hr).
 
Institut za razvoj i međunarodne odnose

Share:
Skip to content