Na temelju članka 51 Statuta Instituta, Klasa: 007-02/23-01/01, Urbroj: 251-768-08-23-4 od 16. 9. 2023. Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na sistematizirano suradničko radno mjesto asistenta u Odjelu za kulturu i komunikacije, 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice s roditeljskog dopusta.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Uvjeti:

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavaka 4. i 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti pristupnici trebaju ispunjavati kriterije:

Pristupnici moraju priložiti:

  • prijavu na natječaj;
  • životopis (mail adresa za kontakt, opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj);
  • dokaz o traženom stupnju obrazovanja (preslika diplome i dr.);
  • dokaz o ispunjavanju dodatnih kriterija propisanih Pravilnikom o dodatnim kriterijima za izbor asistenata, imenovanju mentora i ocjeni rada suradnika i mentora Klasa: 007-02/23-01/06, Urbroj: 251-768-08-23-1 od 27. 12. 2023.;
  • dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, preslika indeksa, objavljeni radovi na stranom jeziku i sl.);

Za navedeno radno mjesto može se ugovoriti probni rad od 6 mjeseci.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima podnose se u roku 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnim stranicama Instituta te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

Prijave se podnose isključivo u elektroničkom obliku, u jednom cjelovitom dokumentu u PDF-formatu, na e-adresu: natjecaj@irmo.hr. U rubrici predmet u elektroničkoj poruci potrebno je upisati: “Natječaj za radno mjesto asistenta u Odjelu za kulturu i komunikacije”

Obrada osobnih podataka pristupnika je nužna za postupak prijave na natječaj. Podaci će se čuvati koliko je nužno sukladno pravnim obvezama Instituta kao voditelja obrade.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Odabrani pristupnik dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike dokumenata o akademskom obrazovanju prije sklapanja Ugovora o radu.

Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika o dodatnim kriterijima za izbor asistenata, imenovanju mentora i ocjeni rada suradnika i mentora Klasa:007-02/23-01/06, Urbroj:251-768-08-23-1 od 27. 12. 2023.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru putem internetskih stranica Instituta (https://irmo.hr/natjecaji/) te o istim pristupnici neće biti pojedinačno obavještavani. Objavom Obavijesti o izboru ili poništenju natječaja na navedenim mrežnim stranicama Instituta smatra se da su svi pristupnici obaviješteni o rezultatima natječaja.

Share:
Skip to content