Institut za razvoj i međunarodne odnose Zagreb, temeljem čl. 40. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine: 119/2022), čl. 65. Statuta Instituta i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na suradničko radno mjesto asistenta u Odjelu za europske integracije – 1 izvršitelj (m/ž),

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od pet godina u svrhu stjecanja doktorata znanosti.

Uvjeti:

 • ispunjavanje uvjeta za izbor na radno mjesto asistent propisanih Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (dalje u tekstu: Zakon),
 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti (polje politologija) odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij ili upisan doktorski studij iz traženog znanstvenog područja i polja,
 • odlično znanje hrvatskog i engleskog jezika.

Pristupnici su dužni priložiti:

 • prijavu na natječaj koja mora biti potpisana
 • životopis (mail adresa za kontakt, opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj),
 • dokaz o traženom stupnju obrazovanja (preslika diplome i dr.),
 • dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, preslika indeksa, objavljeni radovi na stranom jeziku i sl.),
 • prijepis ocjena za kandidate koji nisu upisali doktorski studij ili dokaz o upisanom doktorskom studiju iz traženog znanstvenog područja i polja,
 • dokument kojim se dokazuje državljanstvo za državljane Republike Hrvatske i ostalih država članica Europske Unije (za državljane trećih zemalja dokaz o pravu zaposlenja prema posebnome propisu jedne od država Europske unije),
 • pristupnici mogu priložiti i druge dokumente koje smatraju relevantnima za svoju prijavu (npr. dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i/ili istraživački rad, sudjelovanje u međunarodno financiranim znanstveno-istraživačkim projektima osobito iz područja EU integracija, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama, dokaz o iskustvu rada na EU projektima, dokaz o dodatnom školovanju relevantnom za radno mjesto, znanstveni i stručni radovi).

Poslodavac može provesti testiranje pristupnika koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja. O terminima i načinu eventualnog testiranja pristupnici koji zadovoljavaju formalne uvijete biti će obaviješteni putem elektroničke pošte na e-mail adresu koju su naveli u životopisu.

Ovaj natječaj objavljen je u Narodnim novinama, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora, na web strancima Instituta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama isključivo u elektroničkom obliku, u jednom cjelovitom dokumentu u PDF-formatu, na e-adresu: natjecaj@irmo.hr. U rubrici predmet u elektroničkoj pošti potrebno je upisati: “Natječaj za radno mjesto asistenta u Odjelu za europske integracije”. Obrada osobnih podataka pristupnika je nužna za postupak prijave na natječaj. Podaci će se čuvati koliko je nužno sukladno pravnim obvezama Instituta kao voditelja obrade.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Odabrani pristupnik/ca dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokaza prije sklapanja Ugovora o radu.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetskih stranica Instituta (www.irmo.hr).

 

The Institute for Development and International Relations, Zagreb, under Article 40 of the Act on Higher Education and Scientific Activities (Official Gazette no. 119/2022) and Article 65 of its Statute, and with the authorisation of the Ministry of Science and Education, announces a

VACANCY

for the associate position of Junior Researcher at the Department for European integration – one researcher (m/f).

A five-year fixed-term employment contract will be signed for the purpose of obtaining a doctoral degree.

Requirements:

 • fulfilment of the conditions for selection to the position of junior researcher prescribed by the Act on Higher Education and Scientific Activities (hereinafter: the Act),
 • completed course of graduate university study or integrated undergraduate and graduate university study in the scientific field of humanities (area of political science), or higher education degree according to the regulations that were in force before the Act on Higher Education and Scientific Activities was adopted,
 • grade-point-average at previous levels of study (undergraduate, graduate or integrated undergraduate and graduate) that allows an enrolment in doctoral studies or an already enrolled PhD programme in the required field and area of study,
 • excellent command of the Croatian and English language.

Candidates need to enclose:

 • a personally signed written application,
 • CV (including valid e-mail address, general information, schooling history, acquired professional qualification and academic degree),
 • proof of required academic degree (copy of diploma, etc.),
 • proof of proficiency in English (certificates, transcript of records, works published in the foreign language, etc.),
 • transcript of records for unenrolled candidates or proof of enrolment in doctoral studies in the required field and area of study,
 • a document proving citizenship for citizens of the Republic of Croatia and other European Union member states (for citizens of third countries, proof of the right to employment according to special regulations of one of the European Union states).

Candidates may enclose other proof they deem relevant for their application (e.g.             received awards or recognitions of excellence in study and/or research, participation in internationally financed scientific research projects, especially in the field of EU integration, personal presentations at scientific conferences, proof of work experience on EU projects, proof of additional study relevant to the position, scientific and professional papers).

The employer may test candidates who satisfy the formal requirements. Candidates who satisfy the formal requirements will be informed about possible testing dates and modalities through e-mail sent to the address specified in the CV.

This job offer has been published in the National Gazette and the official web portals of EURAXESS, the Institute and the Croatian Employment Service.

Persons of both sexes may apply under equal opportunities.

Applications with proofs are to be submitted exclusively electronically within 30 days from the date of publication of the job offer in the National Gazette, as one single PDF document, sent to natjecaj@irmo.hr with the subject line of “Application for the Position of Junior Researcher at the Department for European Integration”. The job application process requires the processing of personal data. The data will be kept for the period required according to the legal obligations of the Institute as processing manager.

Incomplete or belated applications will not be considered.

The selected candidate will be required to present originals or certified copies of the required proofs before signing the work contract.

Candidates will be informed about the selection results by the legal deadline via the Institute’s web page (www.irmo.hr).

Share:
Skip to content