Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb temeljem čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine:123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i čl. 65. Statuta raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika (m/ž), za područje društvenih znanosti, znanstveno polje politologije u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose – 1 izvršitelj

Uvjeti: Pristupnici natječaju moraju ispunjavati uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika određene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br.: 123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15). Od pristupnika se traži iskustvo u radu na znanstvenim i stručnim projektima u području istraživanja Odjela za međunarodne gospodarske i političke odnose s naglaskom na teme vanjske politike i migracija, odlično znanje engleskog jezika, iskustvo rada na kompetitivnim znanstvenim projektima te objavljeni radovi u prestižnim znanstvenim publikacijama.

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

  • motivacijsko pismo,
  • životopis (mail adresa za kontakt, opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj),
  • dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti,
  • dokaz o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju,
  • dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, objavljeni radovi na engleskom jeziku),
  • popis objavljenih znanstvenih radova iz područja rada Odjela za međunarodne gospodarske i političke odnose,
  • vlastoručno potpisani popis dosadašnjih sudjelovanja u radu na znanstvenim projektima iz područja rada Odjela (s naznakom naziva projekta, vremenskog razdoblja rada na projektu te naznakom je li pristupnik/ica bio voditelj/suradnik na projektu).

Pristupnici mogu priložiti i druge dokaze koje smatraju relevantnima (o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkome radu u drugim područjima, znanju drugih stranih jezika, dobivenim nagradama i stipendijama, itd.).

S pristupnicima koji će biti pozvani na razgovor, dio razgovora bit će radi provjere znanja, obavljen i na engleskom jeziku.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

Svi traženi dokumenti mogu se podnijeti u preslici. Odabrani kandidat/kinja dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike istih prije sklapanja Ugovora o radu.

Prijave se šalju pisanim putem na adresu: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Lj. F. Vukotinovića 2, POB 303, 10000 Zagreb, s naznakom “Natječaj za višeg znanstvenog suradnika”. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežnih stranica Instituta.

Share:
Skip to content