Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb temeljem čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine:123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/2017) i čl. 65. Statuta (pročišćeni tekst) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na upražnjeno sistematizirano radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju (m/ž), za područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije u Odjelu za europske integracije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutne radnice.

Obvezni uvjeti: završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomske struke odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, iskustvo u radu na znanstvenim projektima, odlično znanje engleskog jezika, razvijene vještine pisanog izražavanja i znanje rada na računalu.

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici obvezno moraju priložiti:

  • motivacijsko pismo,
  • životopis (mail adresa za kontakt, opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj),
  • dokaz o stručnoj spremi,
  • dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, objavljeni radovi na engleskom jeziku).

Pristupnici mogu priložiti i druge dokaze koje smatraju relevantnim (o sudjelovanju u radu na znanstvenim i stručnim projektima iz područja rada Odjela, objavljenim radovima, izlaganjima na znanstvenim ili stručnim skupovima, dobivenim nagradama i stipendijama, znanju drugih stranih jezika, itd).

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Svi traženi dokumenti mogu se podnijeti u preslici. Odabrani kandidat/kinja dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike istih prije sklapanja ugovora o radu.

Ovaj natječaj objavljen je u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na web strancima Instituta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova. Prijave moraju biti zaprimljene u Institutu najkasnije u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Svi traženi dokumenti mogu se podnijeti u preslici. Odabrani kandidat/kinja dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike istih prije sklapanja Ugovora o radu.

Prijave se šalju isključivo pisanim putem u zatvorenoj omotnici na adresu: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Lj. F. Vukotinovića 2, POB 303, 10000 Zagreb, s naznakom “Natječaj za stručnog suradnika”.

Prijave se predaju neposredno u urudžbeni zapisnik Instituta ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Instituta. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetskih stranica Instituta http://www.irmo.hr/.

Share:
Skip to content