Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb temeljem čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine:123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 60/15 i 131/2017), suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i čl. 65. Statuta ( pročišćeni tekst)  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, polje politologije u Odjelu za europske integracije – 1 znanstvenik (izvršitelj).

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme.

Uvjeti: pristupnici natječaju moraju ispunjavati uvjete za izbor u zvanje i na znanstveno radno mjesto određene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Od pristupnika se traži iskustvo u radu na znanstvenim i stručnim projektima u području istraživanja Odjela za europske integracije, odlično znanje engleskog jezika, iskustvo rada na kompetitivnim znanstvenim projektima te objavljeni radovi u prestižnim znanstvenim publikacijama.

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

  • motivacijsko pismo,
  • životopis (mail adresa za kontakt, opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj),
  • dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti,
  • dokaz o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju,
  • dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, objavljeni radovi na engleskom jeziku),
  • popis objavljenih znanstvenih radova iz područja rada Odjela za europske integracije,
  • vlastoručno potpisani popis dosadašnjih sudjelovanja u radu na znanstvenim projektima iz područja rada Odjela (s naznakom naziva projekta, vremenskog razdoblja rada na projektu te naznakom je li pristupnik/ica bio voditelj/suradnik na projektu).

Pristupnici mogu priložiti i druge dokaze koje smatraju relevantnima (o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkome radu u drugim područjima, znanju drugih stranih jezika, dobivenim nagradama i stipendijama, itd.).

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Svi traženi dokumenti mogu se podnijeti u preslici. Odabrani kandidat/kinja dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike istih prije sklapanja ugovora o radu.

Ovaj natječaj objavljen je u Narodnim novinama, dnevnom tisku, službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora, web strancima Instituta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave moraju biti zaprimljene u Institutu najkasnije u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se šalju isključivo pisanim putem u zatvorenoj omotnici na adresu: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Lj. F. Vukotinovića 2, POB 303, 10000 Zagreb, s naznakom “Natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik“.

Prijave se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Instituta ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Instituta. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetskih stranica Instituta http://www.irmo.hr/hr/.

Share:
Skip to content