Institut za razvoj i međunarodne odnose, Lj.F. Vukotinovića 2, Zagreb

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93,29/27,47/99 35/08,127/19) i članka 28. Statuta (pročišćeni tekst od 25. ožujka 2014. godine), Upravno vijeće Instituta za razvoj i međunarodne odnose raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Instituta

Ravnatelj Instituta imenuje se na 4 godine.

Za ravnatelja Instituta može biti imenovana osoba koja je izabrana u znanstveno zvanje.

Kandidati su obvezni priložiti:

   1. vlastoručno potpisanu pisanu prijavu koja treba sadržavati adresu, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte
   2. odluku o izboru u znanstveno zvanje u izvorniku ili ovjerenoj preslici

Kandidati mogu priložiti i druge dokumente koje smatraju relevantnima za svoju prijavu kao npr:

   • dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu na rukovodećim poslovima u znanosti (elektronički zapis odnosno potvrdu s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao i potvrdu poslodavca/ poslodavaca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao i razdoblju u kojem je kandidat obavljao navedene poslove ili presliku/e ugovora o radu, odnosno rješenja tijela državne odnosno lokalne uprave),
   • životopis s popisom znanstvenih i stručnih radova
   • program rada za izborno razdoblje

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Upravno vijeće može provesti testiranje kandidata ili strukturirani intervju s kandidatima koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja.

Prijave na natječaj podnose se preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposrednom dostavom u zatvorenoj omotnici, u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, 10000 Zagreb, s naznakom: „Natječaj za imenovanje ravnatelja Instituta“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom natječaju koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Obrada osobnih podataka je nužna za postupak prijave na natječaj. Podaci će se čuvati koliko je nužno sukladno pravnim obvezama Instituta kao voditelja obrade.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Share:
Skip to content