Na temelju članka 48., 51. i 52. Statuta Instituta, Klasa: 007-02/23-01/01, Urbroj: 251-768-08-23-4 od 16. 9. 2023. Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na radna mjesta:

 • Znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti polje interdisciplinarne društvene znanosti (politologija, ekonomija i pravo) u Odjelu za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme.
 • Znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti polje interdisciplinarne društvene znanosti (sociologija i politologija) u Odjelu za kulturu i komunikacije – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme.
 • Asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, polje politologija ili ekonomija u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose – 2 izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme od pet godina. S osobom koja je već bila zaposlena na radnom mjestu asistenta, radni odnos se može zasnovati samo na vrijeme preostalo do 5 godina.
 • Stručni savjetnik u Odjelu za europske integracije – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme.
 • Viši stručni suradnik u Odjelu za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme.

Opis rada pojedinih odjela dostupan je na sljedećoj poveznici: https://irmo.hr/wp-content/uploads/2024/02/Pravilnik-o-unutarnjem-ustroju-i-nacinu-rada.pdf.

Izrazi koji se koriste u ovom tekstu natječaja, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Uvjeti:

Za radno mjesto pod brojem 1 i 2

Pristupnici trebaju ispunjavati kriterije:

 • kriterije propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022);
 • nacionalne kriterije propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br. 28/17, 72/19, 21/21). Ako kandidat to zatraži, na njegov izbor će se primijeniti odredbe Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 111/22);
 • dodatne kriterije propisane Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor i reizbor na znanstvena radna mjesta Instituta za razvoj i međunarodne odnose Klasa: 007-02/23-01/08, Urbroj: 251-768-11-23-1 od 7. 12. 2023. (https://irmo.hr/wp-content/uploads/2024/01/Pravilnik-o-dodatnim-kriterijima-za-izbor-i-reizbor-na-znanstvena-radna-mjesta.pdf);
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Za radno mjesto pod brojem 3

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavaka 4. i 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti pristupnici trebaju ispunjavati kriterije:

 • završen sveučilišni prijediplomski i diplomski studij, odnosno integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija ili politologija s ukupno stečenih 300 ECTS bodova odnosno visoka stručnom spremom sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
 • dodatne kriterije propisane Pravilnikom o dodatnim kriterijima za izbor asistenata, imenovanju mentora i ocjeni rada suradnika i mentora Klasa:007-02/23-01/06, Urbroj:251-768-08-23-1 od 27. 12. 2023. (https://irmo.hr/wp-content/uploads/2024/01/Pravilnik-o-dodatnim-kriterijima-za-izbor-asistenata-imenovanju-mentora-i-ocjeni-rada-suradnika-i-mentora.pdf);
 • ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (prijediplomski i diplomski, odnosno integrirani studij) koji osigurava upis na doktorski studij iz traženih polja;
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Za radno mjesto pod brojem 4

Pristupnici trebaju ispunjavati kriterije:

 • završeni prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem iz područja humanističkih znanosti polje povijest s ukupno stečenih 300 ECTS bodova odnosno visokom stručnom spremom odgovarajuće struke sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
 • deset (10) godina iskustva u radu na znanstvenim projektima;
 • objavljeno najmanje 5 (pet) stručnih ili 2 (dva) znanstvena rada;
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • razvijena vještina pisanog izražavanja.

Za radno mjesto pod brojem 5

Pristupnici trebaju ispunjavati kriterije:

 • završen prijediplomskim i diplomskim sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja ekonomije s ukupno stečenih 300 ECTS bodova odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
 • 5 (pet) godina iskustva u radu na znanstvenim projektima;
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • razvijena vještina pisanog izražavanja.

Za radna mjesta pod brojem 1 i 2 pristupnici moraju priložiti:

 • prijavu na natječaj;
 • životopis s biografskim podatcima (podaci o datumu i mjestu rođenja, državljanstvu, stečenoj kvalifikaciji odnosno akademskim stupnjevima, poznavanju stranih jezika, rad u znanstvenim društvima i nagrade za znanstveni odnosno umjetnički te nastavni rad i dr.);
 • dokaz o akademskom stupnju;
 • podatke o ispunjavanju Nacionalnih sveučilišnih, znanstvenih i umjetničkih kriterija (radovi u PDF-u potrebni za izbor na radno mjesto znanstvenog suradnika, a ako pristupnik ima Odluku o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, prilaže samo navedenu Odluku);
 • podatke o ispunjavanju dodatnih kriterija propisanih Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor i reizbor na znanstvena radna mjesta Instituta za razvoj i međunarodne odnose Klasa: 007-02/23-01/08, Urbroj: 251-768-11-23-1 od 7. 12. 2023.;
 • popis objavljenih znanstvenih radova i/ili izlistaj objavljenih znanstvenih radova upisanih u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju kao standardni ispis;
 • dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, preslika indeksa, objavljeni radovi na stranom jeziku i sl.).

Kandidat koji je zatražio da se na njegov izbor primijene odredbe Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br. 111/22) treba dostaviti podatke o ispunjavanju kriterija propisanih navedenim Pravilnikom i podatke o ispunjavanju dodatnih kriterija propisanih Pravilnikom o dodatnim kriterijima za izbor i reizbor na znanstvena radna mjesta.

Za radno mjesto pod brojem 3 pristupnici moraju priložiti:

 • prijavu na natječaj;
 • životopis (mail adresa za kontakt, opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj);
 • dokaz o traženom stupnju obrazovanja (preslika diplome i dr.);
 • dokaz o ispunjavanju dodatnih kriterija propisanih Pravilnikom o dodatnim kriterijima za izbor asistenata, imenovanju mentora i ocjeni rada suradnika i mentora Klasa: 007-02/23-01/06, Urbroj: 251-768-08-23-1 od 27. 12. 2023.;
 • dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, preslika indeksa, objavljeni radovi na stranom jeziku i sl.);
 • prijepis ocjena za kandidate koji nisu upisali doktorski studij ili dokaz o upisanom doktorskom studiju iz traženog znanstvenog područja i polja;
 • elektronički zapis odnosno potvrdu s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
 • pristupnik koji je već bio u radnom odnosu na radnom mjestu asistent obvezan je dostaviti preslike dosadašnjih ugovora o radu na radnom mjestu asistenta ili potvrdu poslodavca/poslodavaca u kojoj je navedeno razdoblje u kojem je kandidat obavljao poslove asistenta.

Za radno mjesto pod brojem 4 pristupnici moraju priložiti:

 • prijavu na natječaj;
 • životopis (mail adresa za kontakt, opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj);
 • dokaz o traženom stupnju obrazovanja (preslika diplome i dr.);
 • radove u PDF-u potrebne za izbor na radno mjesto Stručnog savjetnika;
 • dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (treba priložiti elektronički zapis odnosno potvrdu s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao i potvrdu poslodavca/poslodavaca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao i razdoblju u kojem je kandidat obavljao navedene poslove ili presliku/e ugovora o radu).

Za radno mjesto pod brojem 5 pristupnici moraju priložiti:

 • prijavu na natječaj;
 • životopis (mail adresa za kontakt, opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj);
 • dokaz o traženom stupnju obrazovanja (preslika diplome i dr.);
 • dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (treba priložiti elektronički zapis odnosno potvrdu s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao i potvrdu poslodavca/poslodavaca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao i razdoblju u kojem je kandidat obavljao navedene poslove ili presliku/e ugovora o radu).

Opće odredbe za sva radna mjesta

Za sva radna mjesta može se ugovoriti probni rad od 6 mjeseci.

Pristupnik koji je visokoškolsku kvalifikaciju stekao u inozemstvu mora uz prijavu na natječaj za radno mjesto priložiti mišljenje o vrednovanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o pokretanju postupka vrednovanja inozemne visokoškolske kvalifikacije Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Poslodavac može provesti testiranje pristupnika koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja. O terminima i načinu eventualnog testiranja pristupnici će biti obaviješteni putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi.

Ovaj natječaj objavljen je u Narodnim novinama, na web strancima Instituta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a za radna mjesta pod brojem 1, 2 i 3 i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama isključivo u elektroničkom obliku, u jednom cjelovitom dokumentu u PDF-formatu, na e-adresu: natjecaj@irmo.hr. U rubrici predmet u elektroničkoj pošti potrebno je upisati: “Natječaj za radno mjesto _____”, u Odjelu za _____, ” Ako pristupnik podnosi prijavu za više radnih mjesta, obvezan je za svako radno mjesto podnijeti posebnu prijavu.

Obrada osobnih podataka pristupnika je nužna za postupak prijave na natječaj. Podaci će se čuvati koliko je nužno sukladno pravnim obvezama Instituta kao voditelja obrade.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati kao ni prijave koje nisu podnesene u jednom cjelovitom dokumentu u PDF formatu.

Odabrani pristupnik dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike dokumenata o akademskom obrazovanju prije sklapanja Ugovora o radu.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetskih stranica Instituta (https://irmo.hr/natjecaji/) te o istim pristupnici neće biti pojedinačno obavještavani. Objavom Obavijesti o izboru ili poništenju natječaja na navedenim mrežnim stranicama Instituta smatra se da su svi pristupnici obaviješteni o rezultatima natječaja.

Share:
Skip to content