Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93,29/27,47/99 i 35/08) i članka 28. Statuta Instituta za razvoj i međunarodne odnose (pročišćeni tekst od 25. ožujka 2014. godine), Upravno vijeće Instituta za razvoj i međunarodne odnose raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta (m/ž)
Ravnatelj Instituta imenuje se na 4 godine.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

   • izbor u znanstveno zvanje iz područja djelatnosti Instituta
   • najmanje pet godina radnog iskustva u struci na rukovodećim položajima
   • znanje jednog svjetskog jezika.

Uz pisanu prijavu za natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

   1. životopis s popisom znanstvenih i stručnih radova
   2. odluku o izboru u znanstveno zvanje
   3. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji o radnom stažu,
   4. program rada za izborno razdoblje

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Prijave na natječaj podnose se preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposrednom dostavom u zatvorenoj omotnici, u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, s naznakom: „Natječaj za ravnatelja Instituta“
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Za ravnateljicu instituta izabrana je XXX.
26.5.2018.
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) ime odabranog kandidata izbrisano je sa web stranica Instituta.

Share:
Skip to content