logo

Trajanje projekta: 6/2012. – 9/2012.

Naručitelj:  Europski parlament

Voditeljica projekta:  dr. sc. Aleksandra Uzelac

U sklopu tendera za Multiple Framework Service Contract IP/B/CULT/FWC/2010-001 “External Expertise Services Relating to Culture and Education Policies” za LOT 4 (CULTURE) Europski je Parlament u lipnju 2012. zatražio od IRMO-a izradu detailed briefing note “Culture Strand of the Creative Europe Programme 2014-2020”.

Za potrebe EP’s Committee on Culture and Education u predstojećoj raspravi o implementaciji MFF-a višegodišnjeg financijskog okvirnog programa i strategiji EU 2020, napravljen je analitički dokument koji je poslužio kao dokument podloge za diskusiju. Zadatak DBNa je bio kritički analizirati i procijeniti Komisijin prijedlog programa CREATIVE EUROPE PROGRAMME 2014-2020, te analizirati nedostatke i predložiti moguće promjene.

DBN na 48 stranica pruža analitički i konceptualni komentar predloženog programa s fokusom na analizu dijela koji se odnosi na kulturni sektor. U analizi su uzeti u obzir svi dostupni dokumenti i komentari na predloženi program iz službenih EU izvora kao i od strane europskih kulturnih mreža i ostalih zainteresiranih dionika. Prikupljanje podataka i analiza napravljeni su tijekom lipnja i srpnja 2012. Tim za izradu DBNa uključivao je 3 autora: Colin Mercer, Nina Obuljen i Jaka Primorac. Aleksandra Uzelac, bila je koordinator ovog projekta. Biserka Cvjetičanin i Ilona Kish dale su recenzentske komentare na tekst.

Share:
Skip to content