Trajanje projekta: 1./2007.- 4./2008.

Naručitelj: Europska komisija, program PHARE 2005

Koordinator projekta: dr. sc. Višnja Samardžija

Projektni partner: Institut za europske poslove (IIEA) Dublin

Projektni suradnici: Sveučilište iz Kölna Jean Monnet Chair – Prof. Dr. Wolfgang Wessels, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Osijeku, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Projektom EU IMPACT – Akademska mreža za komuniciranje učinaka integriranja u Hrvatskoj nastoji se doprinijeti izgradnji institucionalnih kapaciteta za dijalog između akademske zajednice, istraživača, kreatora politika, javne uprave i organizacija civilnog društva, vezano uz učinke procesa europskih integracija na Hrvatsku.

Ciljevi projekta su:

i) omogućiti bolje umrežavanje predstavnika akademske zajednice u Hrvatskoj kako bi se potaknuo dijalog i diseminacija informacija o integriranju Hrvatske u EU i proširenju EU-a;
ii) objasniti kako funkcionira pristupni proces u cilju podizanja svjesnosti o različitim učincima pristupnih pregovora i članstva u EU;
iii) potaknuti formiranje informiranih stavova temeljenih na dubinskim analizama učinaka integriranja u EU;
iv) generirati interes za širi dijapazon europskih tema;
v) otvoriti mogućnost virtualnih debata o pristupanju u EU korištenjem elektronskih medija.

Projektom će se ojačati dijalog između akademske i šire zajednice o učincima integriranja u EU, istraživanje o integriranju u EU, te diseminacija informacija i znanja. Cilj je podiči svjesnost o učincima, novim pravima i novim mogućnostima koje donosi članstvo u EU kao i poticanje sinergija između ključnih aktera u Hrvatskoj u procesu pristupanja.  Očekivani rezultati uključuju uspostavu akademske mreže eksperata o pitanjima europskih integracija koju bi koordinirao Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u partnerstvu sa Institutom za europska pitanja (IIEA) iz Dublina. Iskustva komuniciranja europskih pitanja biti će transferirana između partnera i suradnika, te će isto tako doći do kreiranja novog znanja među sudionicima projekta. Temeljem predviđenih aktivnosti kao i proteklih iskustava IRMO instituta projekt bi trebao voditi ka uspostavi virtualnog centra za europska pitanja u Hrvatskoj.

Glavne aktivnosti:

Projekt uključuje integrirajuće aktivnosti (inicijalna konferencija i tri regionalna foruma), zajedničko istraživije (knjiga), transfer znanja (transnacionalni između partnera akademske mreže i nacionalni između akademske zajednice i civilnog društva), te diseminacijske aktivnosti (web sadržaji).

  • inicijalna konferencija akademske mreže sa predstavnicima Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) iz Zagreba, Instituta za europska pitanja (IIEA) iz Dublina, Sveučilišta iz Kölna i drugih predstavnika u području Europskih studija u Hrvatskoj. Na konferenciji će se raspravljati o ulozi akademske zajednice u komuniciranju procesa pristupanja EU prema hrvatskoj javnosti.
  • prvi forum akademske mreže u Rijeci, na kojem će se diskutirati učinci integriranja Hrvatske u EU u području obrazovanja, istraživanja i znanosti;
  • drugi forum akademske mreže u Splitu, na kojem se diskutirati o učincima integriranja Hrvatske u EU u području zaštite okoliša;
  • treći forum akademske mreže u Osijeku, na kojem će se diskutirati o učincima integriranja Hrvatske u EU u području zaštite potrošača i sigurnosti hrane;
  • izrada izvještaja sa svakog foruma
  • objavljivanje knjige sa komparacijama iz Hrvatske i Irske (poglavlja u knjizi bavit će se: komuniciranjem tema iz područja europskih integracija, obrazovanje istraživanje i znanost, zaštita potrošača i sigurnost hrane, te zaštita okoliša);
  • široka diseminacija knjige (u tiskanom i elektronskom obliku);
  • izrada web stranice Akademske mreže i online virtualnog foruma za rasprave o učincima pristupanja Hrvatske u EU.

Ciljne grupe

Najvažnija ciljna grupa su predstavnici akademske zajednice – predavači, doktorski kandidati, studenti i istraživači. Ta ciljna grupa izabrana je zbog njenih  sklonosti ka konceptualnoj i strateškoj analizi te orijentacije ka budućnosti što u slučaju Hrvatske podrazumijeva sudjelovanje u „budućnosti proširene i ujedinjene Europe“. Osim toga, nekoliko hrvatskih sveučilišta razvilo je programe Europskih studija koji predstavljaju fokalne točke za diseminaciju znanja o pitanjima iz domene europskih integracija. Stoga nastavnici i studenti predstavljaju relevantne ciljne skupne projekta. Predstavnici akademske zajednice biti će involvirani na projektu kroz participaciju pojedinih hrvatskih sveučilišta, dok će relevantni predstavnici civilnog društva biti identificirani i pozvani uz pomoć Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Share:
Skip to content