Trajanje projekta: 11./2010. – 07./2011.

Naručitelj: Europski parlament

Voditeljica projekta: dr. sc. Aleksandra Uzelac

U okviru “External Expertise Services Relating to Culture and Education Policies“ Lot 4 (Culture) (ugovor IP/B/CULT/FWC/2010-001)  Europski je  Parlament  zatražio od IRMO-a izradu istraživačke studije “Encouraging Private Investment in the Cultural Sector”. Studija “Encouraging Private Investment in the Cultural Sector” je na 126 stranice (+ dodaci) dala pregled trendova privatnog ulaganja u kulturu u 27 zemalja EU te usporedbu s situacijom u SAD-u. Podaci su prikupljeni putem upitnika poslanog Ministarstvima kulture u zemljama članicama EU, kao i uvidom u postojeće dostupne izvore podataka te studije Arts and Bussiness organizacija u Europi. U studiji je razrađena klasifikacija ‘mixed funding economy’. Istražene su motivacije ulagača, sponzora ili donatora za ulaganje u kulturu kao i postojeće prepreke na koje oni nailaze. Dan je pregled postojećih mehanizama i mjera koji se koriste u zemljama EU za poticanje privatnog ulaganja u kulturu. Izrađeno je 5 studija slučajeva (Italija, Nizozemska, Poljska, Slovenija i Ujedinjeno Kraljevstvo) koje daju uvid u različite postojeće nacionalne sustave i načine na koje svaka od zemalja potiče privatno ulaganje u kulturu i tako pružaju dublji uvid u istraživanu problematiku. Napravljena je usporedba sa sustavom u SAD-u i situacijom u kojoj se tamo nalaze kulturne organizacije. Na temelju identificiranih podataka date su smjernice Europskom parlamentu kako je moguće unaprijediti situaciju u EU zemljama. Studija je dostupna na stranici www.europarl.europa.eu/studies. Prevedena je na francuski i njemački, a sažetak studije preveden je na sve službene jezike EU. Istraživački tim za izradu studije sastojao se je od 6 suradnika iz Hrvatske i Slovenije: Aleksandra Uzelac, koordinator projekta; Vesna Čopič, glavni istraživač; Daniela Angelina Jelinčić; Jaka Primorac, Ana Žuvela Bušnja i Andrej Srakar, a suradnja je ostvarena i s nizom vanjskih suradnika.

Share:
Skip to content