logo

Trajanje projekta: 12./2018. – 3./2019.

Naručitelj: Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA

Voditelj projekta: dr. sc. Sanja Tišma

U okviru projekta provedene su edukacije za djelatnike LIRA-e. Obrađene teme odnosile su se na specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na projektima financiranim iz sredstava EU-a, pripremu projekata financiranih iz fondova EU-a, financijsko upravljanje i kontrolu provedbe projekata financiranih iz fondova EU-a (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje), pripremu infrastrukturnih projekata s naglaskom na izradi studija izvodljivosti i analize troškova i koristi, promjene u sustavu javne nabave po donošenju novih direktiva na području javne nabave te aktualnu praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, strateško planiranje i upravljanje.

Broj projekta: IRMO 2018 RN 50-35

Share:
Skip to content