Trajanje projekta: 1./2007.- 1./2012.

Voditeljica projekta: dr.sc. Sanja Tišma

Opis projekta

Svrha projekta je, koristeći znansvene metode i postupke, kritički preispitati i proširiti dosadašnja saznanja o međudjelovanju ekonomskih, društvenih i ekoloških sustava iz perspektive održivog upravljanja prirodnim i ljudskim razvojnim resursima. Temeljem ciljanih istraživanja na primjerima odabranih administrativno-teritorijalnih te prirodno-geografskih cjelina kao i kroz dugoročno analitičko praćenje održivog razvoja na regionalnoj razini stvorit će se znanstveno utemeljena rješenja za kontinuirano unapređivanje upravljanja razvojnim resursima na regionalnoj razini, a time i same regionalne politike te politike očuvanja okoliša. Osnovni cilj istraživanja je razviti i testirati nove pristupe, koncepte i modele održivog upravljanja razvojnim resursima na primjerima pojedinih administrativno-teritorijalnih (županije) i prirodno-geografskih cjelina (krška područja) korištenjem različitih ekonomsko-statističkih metoda. Cilj istraživanja je identificirati i primijeniti odgovarajuće analitičke metode koje će omogućiti kontinuirano praćenje i vrednovanje održivog razvoja na regionalnoj razini u Republici Hrvatskoj čime se osigurava dugoročna osnovica za daljnja istraživanja.

Očekivani rezultati

U prvoj godini istraživanja – organizacija prve zajedničke radionice znanstveno-istraživačkog tima. Rezultati su uglavnom usmjereni na prezentaciju osobnih znanstvenih istraživanja članova tima te razmjenu znanja i iskustava u području projekta. Zaključci radionice bit će objedinjeni kao uvodni dokument projekta. Također, znanstvenici će sudjelovati u pripremi i provedbi specijalističkih poslijediplomskih studija u području regionalnog razvoja na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U drugoj godini istraživanja – objedinjavanje dosadašnjih znanstvenih rezultata članova tima za potrebe projekta. Glavni će zadatak biti prikupljanje, analiza i sinteza znanstvene građe. Identificirat će se i analizirati uspješni primjeri upravljanja razvojnim resursima u Hrvatskoj i inozemstvu. Također, projektom je planirana intenzivna suradnja s lokalnim / regionalnim institucijama – nositeljima razvoja pa će se dijelom projektni rad odvijati na terenu organizacijom najmanje tri fokus grupe i najmanje tri radionice (posebice u krškim područjima u Republici Hrvatskoj). Prikupljena znanstvena građa te rezultati rada na terenu s predstavnicima regionalne i lokalne zajednice iskoristit će se za izradu studije «Znanstvene osnove i analiza za gospodarenje prirodnim resursima krških područja» u kontekstu poticanja regionalnog/lokalnog razvoja.

U trećoj godini istraživanja – intezivna razmjena prikupljenih znanja i iskustava transdiciplinarnih timova u Republici Hrvatskoj koji se bave aspektima održivog upravljanja razvojnim resursima kroz organizaciju dva okrugla stola. Tema prvog znanstvenog okupljanja jest izbor pokazatelja za praćenje održivog i višekriterijske metode za procjenu utjecaja razvojnih odluka, a drugog je jačanje sposobnosti regionalne i lokalne zajednice u primjeni načela održivog razvoja kod upravljanja razvojnim resursima. Rezultati znanstvenog rada sudionika prezentiranih na okruglim stolovima bit će objedinjeni u zbornike. Paralelno, nastavljaju se teorijska istraživanja iz područja regionalne i ekološke ekonomije. Dosadašnji rad na projektu analiza stanja i preporuke pripremit će se za objavljivanje kroz dva znanstveni rada za međunarodnu konferenciju Međunarodnog društva za ekološku ekonomiju i međunarodnu konferenciju Europskog udruženja za regionalna istraživanja (ERSA).

U četvrtoj godini istraživanja – prezentiranje inicijalnog modela održivog upravljanja razvojnim resursima na primjeru odabranih administrativno-teritorijalnih i prirodno-geografskih jedinica u Hrvatskoj. Model će se raspraviti na lokalnoj / regionalnoj razini kroz najmanje dvije fokus grupe i najmanje dvije radionice tijekom godine. Također se planira organizacija Međunarodne konferencije o održivom razvoju krških područja gdje će se provjeriti, odnosno verificirati dotadašnji rezultati istraživanja. Također, tijekom godine nastavlja se rad sa županijama i drugim ključnim institucijama na izradi benchmark modela praćenja i vrednovanja održivog razvoja na regionalnoj razini.

U petoj godini istraživanja – konačna izrada modela održivog upravljanja razvojnim resursima za odabrane županije te područja krša u Hrvatskoj, kao i izrada modela praćenja i vrednovanja održivog razvoja na regionalnoj razini.
Održat će se radionica znanstvenog tima na kojoj će biti prezentirani svi rezultati rada tijekom pet godina istraživanja. Zaključno, na koncu razdoblja trajanja projekta pripremit će se znanstvena knjiga na temu iskustava, znanja i vještina u području planiranju i upravljanju razvojnim resursima.

Vrsta usluga

Provoditi će se transciplinarna istraživanja sa ciljem identificiranja i promoviranja ključnih čimbenika održivog upravljanja razvojnim resursima iz perspektive različitih prirodno-geografskih i administrativnih cjelina Republike Hrvatske. Istraživanje će se provoditi kroz tri podteme:

    • Istraživanje čimbenika održivog gospodarskog razvoja obuhvatiti će analizu sadašnjih modela održivog razvoja na regionalnoj i lokalnoj razini u Republici Hrvatskoj te izradu modela održivog razvoja na način koji omogućava njegovo inkorporiranje u razvojnu politiku na regionalnoj razini i njegovo testiranje;
    • Istraživanje održivog razvoja krških područja sa svrhom poticanja regionalnog i lokalnog razvoja temelji se na proučavanju mjesta i uloge zaštićenih područja (nacionalni parkovi i parkovi prirode) kao pokretača lokalnog razvoja u krškom području (primjerice eko-turizam, obrazovna i rekreativna funkcija parkova, eko-poljoprivreda, kulturna baština, bioraznolikost), na jačanju sposobnosti za upravljanje održivim razvojem u krškim područjima (upravljanje ljudskim potencijalima i znanjem te jačanje institucija- gospodarsko podržavajući infrastruktura) te na promicanju vrijednosti krških područja u Hrvatskoj i međunarodnoj suradnji;
    • Istraživanje primjenjivosti različitih ekonomsko-statističkih analitičkih metoda za vrednovanje uspješnosti dostizanja održivog razvoja temelji se na razvijanju novog pristupa shvaćanju i mjerenju razvijenosti koji uzima u obzir socio-ekonomske i okolišne posebnosti različitih područja Republike Hrvatske. Istražiti će se upotrebljivost različitih ekonomsko-statističkih metoda s posebnim naglaskom na višekriterijske metode, cost-benefit analizu te različite benchmarking metode. Izraditi će se model cjelovitog sustava planiranja praćenja i vrednovanja uspješnosti dostizanja održivog razvoja za administrativne regionalne i lokalne jedinice te pojedine prirodno-geografske cjeline (krška područja). Na taj će se način dobiti analitička osnovica za kontinuirano mjerenje i ocjenjivanje ključnih ekoloških, ekonomskih, društvenih čimbenika, čime se osiguravaju dugoročni imputi za daljnja istraživanja u području održivog regionalnog razvoja.
      Istraživanja će se provoditi u okviru znanstvenih disciplina regionalne ekonomije, ekološke ekonomije, opće ekonomije i prirodnih znanosti (kemija, biologija).
Share:
Skip to content