Trajanje projekta: 01./2009. – 10./2009.

Naručitelj: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Partner: NGO Odraz

Svrha ovog projekta (i) identificirati u kolikoj mjeri Vlada Republike Hrvatske omogućava udrugama sudjelovanje u procesu oblikovanja i izrade zakona i javnih politika, (ii) identificirati kapacitete nevladinih organizacija za uključivanje u ovaj proces i (iii) ocijeniti provedbu strateških dokumenata koji reguliraju ovaj sektor.

Glavna je svrha pripremiti preporuke za olakšavanje tog procesa za sve zainteresirane dionike.

Aktivnosti: izrada upitnika, intervjuiranje svih dionika, prikupljanje podataka o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, kontinuirano praćenje web stranice Vlade, Hrvatskog sabora, kreiranje baza podataka, analiza, održavanje sastanaka s ključnim stručnjacima, praćenje rada udruga, prezentacija rezultata.

Vrsta usluga

  • Broj formuliranih i usvojenih zakona i javnih politika
  • Broj formuliranih i usvojenih zakona i javnih politika u žurnoj proceduri
  • broj pravnih akata čija priprema uključuje sudjelovanje NVO
  • radna grupa u koju su pozvane udruge
  • broj javnih rasprava koje su održane kao inicijativa institucija javne uprave
  • broj javnih rasprava koje su se održale kao inicijativa nevladinih organizacija
  • uvid u mogućnosti financiranja aktivnosti NVO u vezi ovog pitanja
  • broj NVO komentara na zakonske inicijative
  • Broj odgovora ustanova javne uprave na relevantne dokumente
  • Internet konzultacije i obrasci
Share:
Skip to content