slika naslovnice publikacije

Naslov: Supsidijarnost, policy, OMK? Hrvatska kulturna politika u europskom kontekstu

Autorica: Jaka Primorac

Recenzenti/Urednička rečenzija/Urednice serije: Jaka Primorac, Aleksandra Uzelac

Nakladnik: IRMO – Institut za razvoj i međunarodne odnose

Godina: 2017.

Jezik: hrvatski (sažetak na engleskom)

SAŽETAK

Ovaj tematski dokument usmjerit će se na utjecaj europskih integracija na kulturnu politiku Republike Hrvatske, pri čemu će fokus biti na trima konceptima važnima za kulturu u europskom kontekstu. Kao prvo, razmotrit će se princip supsidijarnosti, što proizlazi iz članka 167. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), kojim se uspostavljaju načela i okvir kulturne politike, a kojima je kultura primarno u nadležnosti država članica. Kao drugo, razložit će se pitanje policyja, tj. ostalih javnih politika, koje transverzalno utječu na kulturu te policyja promatranog sa stajališta EU programa kao određene implicitne kulturne politike Europske unije. Kao treće, raspravit će se model mekog prava EU-a kao što je otvorena metoda koordinacije – OMK (open method of coordination – OMC), koja je zamišljena kao dobrovoljna platforma zemalja članica radi njihove bolje usklađenosti u određenim pitanjima, a korištena je i u kulturi. Tekst ukazuje na nužnost razumijevanja triju navedenih koncepata i njihova posljedičnog utjecaja na smjerove razvoja kulturne politike u RH te na potrebu jasnijega određivanja kulturne politike i ostalih (javnih) politika usmjerenih kulturi na nacionalnoj razini.

Ključne riječi: kulturna politika, supsidijarnost, javne politike, policy, Europska unija, otvorena metoda koordinacije –OMK (open method of coordination – OMC), Hrvatska

CULPOL analitički osvrti rezultat su rada na projektu ‘EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi’ / CULPOL (broj: 575442-EPP-1-2016-1-HR-EPPJMO-PROJECT) koji je sufinanciran sredstvima programa Europske unije Erasmus+. CULPOL analitički osvrti donose sažete policy orijentirane analize aktualnih tema ili studije slučaja iz područja istraživanja i prakse kulturnih politika. Cilj je objediniti istraživačke kapacitete suradnika na projektu te ih učiniti vidljivijim i dostupnijim svim zainteresiranim dionicima. Više informacija o
projektu dostupno je na mrežnoj stranici culpol.irmo.hr.
Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Share:
Skip to content