Na temelju članka 67. Statuta (pročišćeni tekst) i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, ravnateljica Instituta za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto:
– rukovoditelj (šef) pododsjeka u središnjoj službi – voditelj Odjela za financije i računovodstvo m/ž – 1 izvršitelj
Uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke, odnosno visoka stručna sprema ekonomske struke sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, najmanje tri godine radnog iskustva u struci na rukovodećim poslovima, znanje rada na računalu, dobro poznavanje engleskog jezika.
Prednost pri zapošljavanju će imati pristupnici s iskustvom rada u tijelima državne i javne uprave i iskustvom rada na projektima.
Uz prijavu treba priložiti:

  • životopis (osnovni podaci, broj telefona, e-mail adresa, opis radnog iskustva),
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
  • dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (potvrda o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a),
  • dokaz o znanju engleskog jezika.

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme uz mogućnost ugovaranja probnog rada od 6 mjeseci. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat/kinja obvezan je dostaviti na uvid izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Prijave se šalju pisanim putem u zatvorenim omotnicama na adresu: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Lj. F. Vukotinovića 2, POB 303, 10000 Zagreb, s naznakom “Za natječaj – Voditelj odjela za financije i računovodstvo”. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežnih stranica Instituta.

Share:
Skip to content