Na temelju članka 53. Statuta Instituta, Klasa: 007-02/23-01/01, Urbroj: 251-768-08-23-4 od 16. 09. 2023. ravnateljica Instituta za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto referenta (administrativni referent) – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme, probni rad dva mjeseca

Izrazi koji se koriste, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje općeg ili upravnog smjera- razina HKO 4.2, poznavanje rada na računalu, 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

  • prijavu na natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresa za kontakt) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje;
  • životopis (podaci o radnom iskustvu, podaci o školovanju i stečenoj spremi);
  • dokaze o traženoj stručnoj spremi;
  • dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (treba priložiti elektronički zapis odnosno potvrdu s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao i potvrdu poslodavca/poslodavaca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao i razdoblju u kojem je kandidat obavljao navedene poslove ili presliku/e ugovora o radu i dr.).

Pristupnici mogu priložiti i druge dokaze koje smatraju relevantnima.

Poslodavac može provesti testiranje pristupnika koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja. O terminima i načinu eventualnog testiranja pristupnici će biti obaviješteni putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi.

Ovaj natječaj objavljen je na web strancima Instituta i putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima podnose se do 30.04.2024. isključivo u elektroničkom obliku, u jednom cjelovitom dokumentu u PDF-formatu, na e-adresu: natjecaj@irmo.hr. U rubrici predmet u elektroničkoj pošti potrebno je upisati: “Natječaj za radno mjesto administrativni referent”.

Obrada osobnih podataka pristupnika je nužna za postupak prijave na natječaj. Podaci će se čuvati koliko je nužno sukladno pravnim obvezama Instituta kao voditelja obrade.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Odabrani pristupnik dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokaza prije sklapanja Ugovora o radu.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni putem internetskih stranica Instituta (www.irmo.hr).

Opis poslova radnog mjesta i način izračuna plaće nalazi se na sljedećoj poveznici: Opis poslova administrativnog referenta

Objavljeno 18.04.2024.

Na radno mjesto referenta (administrativni referent) izabrana je Marjetka Lušić.

Share:
Skip to content