Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb temeljem čl. 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH), suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, čl. 37. Statuta te odredbi Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta za razvoj i međunarodne odnose raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na sistematizirano

  • suradničko radno mjesto asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, polje politologije, u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose – 1 izvršitelj

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme, u trajanju od pet godina, u svrhu stjecanja doktorata znanosti.

Uvjeti: Pristupnici natječaju moraju ispunjavati uvjete za izbor na suradničko radno mjesto određene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij; ispunjavati uvjete za upis na doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje politologija; odlično poznavati engleski te još jedan strani jezik; i imati izražen istraživački interes, dokaziv kroz dosadašnji tijek studija, strukovni rad i/ili objavljene znanstvene radove.

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

  • životopis;
  • dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor na radno mjesto;
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome);
  • prijepis ocjena;
  • popis objavljenih radova;
  • dokaz o znanju engleskog jezika, a za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave se šalju se na adresu: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Lj. F. Vukotinovića 2, POB 303, 10000 Zagreb, s naznakom “Za natječaj”. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Pristupnici u natječaju biti će obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Share:
Skip to content