Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb temeljem čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine:123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/2017), suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i čl. 65. Statuta (pročišćeni tekst) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na suradničko radno mjesto asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije, u Odjelu za europske integracije – 1 izvršitelj

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od pet godina, u svrhu stjecanja doktorata znanosti.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, odlično znanje engleskog jezika, razvijene vještine pisanog izražavanja i znanje rada na računalu.

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

  • motivacijsko pismo,
  • životopis (mail adresa za kontakt, opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj),
  • dokaz o traženom stupnju obrazovanja (preslika diplome i dr.),
  • prijepis ocjena,
  • dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, objavljeni radovi na engleskom jeziku i dr.).

Pristupnici mogu priložiti i druge dokaze koje smatraju relevantnima za svoju prijavu (o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkome i/ili stručnom radu iz područja Odjela, odnosno u drugim područjima, znanju drugih stranih jezika, dobivenim nagradama i stipendijama, itd.).

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).

Svi traženi dokumenti mogu se podnijeti u preslici. Odabrani kandidat dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike istih prije sklapanja Ugovora o radu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave moraju biti zaprimljene u Institutu do 21.05.2018. do 15:00 sati bez obzira na način dostave.

Prijave se šalju isključivo pisanim putem u zatvorenoj omotnici  na adresu: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Lj. F. Vukotinovića 2, POB 303, 10000 Zagreb, s naznakom “Natječaj za radno mjesto asistenta u Odjelu za europske integracije”.

Prijave se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Instituta ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Instituta. Kandidati samostalno određuju način dostave prijave i sami snose rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave prijave.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetskih stranica Instituta.

Share:
Skip to content