Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb (dalje u tekstu: poslodavac), temeljem čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine: 123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/2017), čl. 65. Statuta Instituta i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na suradničko radno mjesto asistenta u Odjelu za europske integracije – 1 izvršitelj (m/ž),

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od pet godina u svrhu stjecanja doktorata znanosti.

Uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti (polje politologija) odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
  • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij ili upisan doktorski studij iz traženog znanstvenog područja i polja,
  • izvrsno znanje hrvatskog i engleskog jezika.

Pristupnici su dužni priložiti:

  • vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj,
  • životopis (mail adresa za kontakt, opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj),
  • dokaz o traženom stupnju obrazovanja (preslika diplome i dr.),
  • dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, preslika indeksa, objavljeni radovi na stranom jeziku i sl.),
  • prijepis ocjena za kandidate koji nisu upisali doktorski studij ili dokaz o upisanom doktorskom studiju iz traženog znanstvenog područja i polja.

Pristupnici mogu priložiti i druge dokumente koje smatraju relevantnima za svoju prijavu (npr. dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i/ili istraživački rad, sudjelovanje u međunarodno financiranim znanstveno-istraživačkim projektima osobito iz područja EU integracija, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama, dokaz o iskustvu rada na EU projektima, dokaz o dodatnom školovanju relevantnom za radno mjesto, znanstveni i stručni radovi).

Poslodavac može provesti testiranje pristupnika koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja. O terminima i načinu eventualnog testiranja pristupnici koji zadovoljavaju formalne uvijete biti će obaviješteni putem elektroničke pošte na e-mail adresu koju su naveli u životopisu.

Ovaj natječaj objavljen je u Narodnim novinama, u dnevnom tisku, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora, na web strancima Instituta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama isključivo u elektroničkom obliku, u jednom cjelovitom dokumentu u PDF-formatu, na e-adresu: natjecaj@irmo.hr. U rubrici predmet u elektroničkoj pošti potrebno je upisati: “Natječaj za radno mjesto asistenta u Odjelu za europske integracije”. Obrada osobnih podataka pristupnika je nužna za postupak prijave na natječaj. Podaci će se čuvati koliko je nužno sukladno pravnim obvezama Instituta kao voditelja obrade.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Odabrani pristupnik/ca dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokaza prije sklapanja Ugovora o radu.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetskih stranica Instituta (www.irmo.hr).

Na suradničko radno mjesto asistenta u Odjelu za europske integracije izabrana je magistra politologije Ana Budimir. s.

Share:
Skip to content