Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb temeljem Ugovora o dodjeli sredstava po natječaju Transatlantske platforme “Oporavak, obnova i otpornost društva nakon pandemije” sa Hrvatskom zakladom za znanost  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na suradničko radno mjesto višeg asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, polje politologija, sociologija, pedagogija, interdisciplinarne društvene znanosti ili znanstveno područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, interdisciplinarne humanističke znanosti u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose – 1 izvršitelj (m/ž).

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 119/2022) koji je stupio na snagu 22.10.2022. godine, radno mjesto poslijedoktorand prevedeno je u radno mjesto viši asistent.

Ugovor o radu u okviru projekta Endure: Inequalities, Community Resilience and New Governance Modalities in a Post-Pandemic World sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine uz ugovaranje probnog rada od 6 mjeseci.

Uvjeti:

Na suradničko radno mjesto višeg asistenta može se izabrati osoba koja je stekla akademski stupanj doktora znanosti sa odličnim znanjem hrvatskog i engleskog jezika, razvijenom vještinom pisanog izražavanja i znanjem rada na računalu.

Pristupnici su dužni priložiti:

  • vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj,
  • životopis (mail adresa za kontakt, opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj),
  • dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti iz naprijed navedenih znanstvenih područja i polja (preslika diplome ili drugog jednakovrijednog dokumenta), i
  • dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, preslika indeksa, objavljeni radovi na stranom jeziku i sl.).

Pristupnici mogu priložiti i druge dokumente koje smatraju relevantnima za svoju prijavu (npr. popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova iz područja rada Odjela ili područja projekta za koji se raspisuje natječaj; popis dosadašnjih sudjelovanja u radu na znanstvenim i drugim međunarodnim suradničkim projektima iz područja rada Odjela ili područja projekta za koji se raspisuje natječaj; sudjelovanje u međunarodno financiranim znanstveno-istraživačkim projektima; dokaz o iskustvu rada na EU projektima; samostalno istraživačko iskustvo i sl.).

Poslodavac može provesti testiranje pristupnika koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja. O terminima i načinu eventualnog testiranja pristupnici će biti obaviješteni putem elektroničke pošte na e-mail adresu koju su naveli u životopisu.

Ovaj natječaj objavljen je u Narodnim novinama, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora, na web strancima Instituta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama isključivo u elektroničkom obliku, u jednom cjelovitom dokumentu u PDF-formatu, na e-adresu: natjecaj@irmo.hr. U rubrici predmet u elektroničkoj pošti potrebno je upisati: “Natječaj za radno mjesto višeg asistenta u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose”.

Obrada osobnih podataka pristupnika je nužna za postupak prijave na natječaj. Podaci će se čuvati koliko je nužno sukladno pravnim obvezama Instituta kao voditelja obrade.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Odabrani pristupnik dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokaza prije sklapanja Ugovora o radu.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežnih stranica Instituta (www.irmo.hr).

Share:
Skip to content