Predavanje u UN akademiji

Predavanje u UN akademiji

U srijedu, 20. svibnja 2015.  dr. sc. Ana-Maria Boromisa održala je predavanje u sklopu programa UN akademije o energetskoj sigurnosti u kontekstu Ujedinjenih naroda. UN akademija specijalistički je obrazovni program Hrvatskog društva za UN i  Ministarstva vanjskih...
Predstavljanje studije “Energetsko poduzetništvo u Hrvatskoj”

Predstavljanje studije “Energetsko poduzetništvo u Hrvatskoj”

Hotel Palac, Zagreb Utorak, 19. studeni 2013. U suradnji sa Zakladom Friedrich Ebert, Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) je održao predstavljanje studije pod nazivom „Energetsko poduzetnistvo u Hrvatskoj“ u utorak, 19. studenog 2013. u hotelu Palace u...
Druga anketa o energetskoj učinkovitosti

Druga anketa o energetskoj učinkovitosti

Objavljena je druga anketa kojoj je svrha konzultirati se sa širom javnošću u procesu kreiranja nacrta 3. Akcijskog plana energetske učinkovitosti u kućanstvima. Cilj ankete je stjecanje uvida u stavove i preferencije građana o mjerama energetske učinkovitosti i...
Environmental Finance and Development

Environmental Finance and Development

Autorice: Sanja Tišma, Ana Maria Boromisa i Ana Pavičić Kaselj Izdavač: Routledge Godina: 2012. U izdanju londonskog izdavača Routledge objavljena je knjiga Environmental Finance and Development, čije su autorice znanstvenice Insituta za razvoj i međunarodne odnose...
Strateške odluke za energetsku budućnost Hrvatske

Strateške odluke za energetsku budućnost Hrvatske

Urednica: Ana-Maria Boromisa Izdavači: Friedrich Ebert Stiftung, IRMO Godina: 2012. ISBN 978-7043-35-3 Razvoj energetske politike u Hrvatskoj obilježen je procesom pristupanja u Europskoj uniji, pa su i ciljevi energetske strategije usklađeni s ciljevima definiranima...
Prema prograsivnoj energetskoj politici i sustavima u Hrvatskoj

Prema prograsivnoj energetskoj politici i sustavima u Hrvatskoj

Urednica: Ana-Maria Boromisa Izdavači: Friedrich Ebert Stiftung, IRMO Godina: 2012. ISBN 978-953-7043-39-1 U suradnji sa Zakladom Friedrich Ebert, Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) je održao predstavljanje rezultata studije pod nazivom “Prema...
Prema progresivnoj energetskoj politici i sustavima u Hrvatskoj

Prema progresivnoj energetskoj politici i sustavima u Hrvatskoj

Trajanje: 1/2012. – 10/2012. Naručitelj: Friedrich Ebert Stiftung Voditeljica projekta: dr. sc. Ana-Maria Boromisa Projekt predstavlja nastavak projekta “Strateške odluke za energetsku budućnost Hrvatske”. Njegov je glavni cilj bio utvrditi...
IRMO Occasional Papers

IRMO Occasional Papers

Za izdavača: Dr. sc. Sanja Tišma, ravnateljica Uredništvo: Dr. sc.  Ana-Maria Boromisa; Dr. sc.  Nevenka Čučković, Dr. sc. Krešimir Jurlin ISSN 1849-0220 IRMO Occasional Papers je elektronička publikacija IRMO-vog Odjela za međunarodne gospodarske i političke odnose...
Druga anketa o energetskoj učinkovitosti

Anketa: Energetska učinkovitost

U okviru projekta CENEP – Sudjelovanje građana u planiranju poboljšanja energetske učinkovitosti provodi se mini-anketa o energetskoj učinkovitosti u hrvatskim kućanstvima, spremnosti građana na ulaganje u mjere energetske učinkovitosti te o utjecaju izdavanja...
Skip to content