Trajanje projekta: 9/2016. – 8/2018.

Voditeljica projekta: dr. sc. Aleksandra Uzelac, voditeljica Odjela za kulturu i komunikacije

Naručitelj: Europska komisija, Erasmus+

Projektni tim:
Dr.sc.  Aleksandra Uzelac
Dr.sc. Nina Obuljen Koržinek
Dr.sc. Jaka Primorac
Dr.sc. Višnja Samardžija
Dr.sc. Senada Šelo Šabić
Matea Senkić, mag.soc.

Web stranica: CulPol

Na natječaju u sklopu programa ERASMUS+ IRMO-u je odobren dvogodišnji Jean Monnet projekt pod nazivom ‘EU Competences and National Cultural Policies: Critical Dialogues’ a koji će se provoditi između rujna 2016. i kolovoza 2018. godine. Glavni cilj projekta je poticanje diskusije i kritičkog dijaloga o utjecaju EU agende na hrvatsku kulturnu politiku. U okviru projekta biti će organizirano niz radnih sastanaka, međunarodna konferencija o EU ‘mekim mehanizmima’ kulturne politike i okrugli stol o utjecaju Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta (Digital Single Market – DSM) na reforme u hrvatskoj kulturnoj politici te objavljivanje  posebnog broja časopisa Croatian International Relations Review – CIRR sa znanstvenim radovima na spomenutu tematiku. Kroz projekt se želi bolje umrežiti akademsku zajednicu, kulturnu zajednicu i policymakere koji se bave kulturnim politikama, te izgraditi komunikacijsko informacijsku platformu gdje će biti dostupni relevantni materijali na temu kulturnih politika i relevantnih EU dokumenata. Međunarodna konferencija i okrugli stol biti će otvoreni znanstvenoj zajednici, kulturnim djelatnicima i djelatnicama i donosiocima odluka u kulturi, te posebice mlađoj publici (studenstskoj populaciji i mladim kulturnim profesionalcima) kako bi se pospješio dijalog među različitim dionicima te unaprijedilo znanje o relevantnim procesima kulturne politike na EU razini. Objava tematskog broja CIRR-a poslužiti će kao sredstvo diseminacije znanja o europskim kulturnim politikama širem krugu zainteresirane publike. Kroz predviđene istraživačke aktivnosti i događanja projekt će doprinijeti boljoj informiranosti o utjecaju koji EU ima na procese u nacionalnom kulturnom sektoru te stvaranju sinergije među različitim dionicima u području kulturnih politika.

Share:
Skip to content