Trajanje: 2./2018. – 3./2019.

Naručitelj: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Voditelj projekta: dr.sc. Jakša Puljiz

Izrada studije sa ciljem vrednovanja učinkovitosti, djelotvornosti i funkcionalnosti postupaka odabira projekata te primjene kriterija odabira i poštivanje horizontalnih načela u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. U okviru studije provedeno je sljedeće: i) analiza utjecaja kriterija odabira projekata na teritorijalnu distribuciju projekata na lokalnoj razini, ii) dubinska analiza 34 odabrana javna poziva u okviru koje su vrednovani učinkovitost, djelotvornost te horizontalni doprinos primijenjenih kriterija odabira, iii) anketno istraživanje stavova ključnih dionika (preko 650 ispitanika); iv) intervjui s 35 ključnih osoba iz nadležnih tijela za upravljanje fondovima EU-a. Svi nalazi provedenih istraživanja predstavljali su podlogu za izradu niza preporuka za poboljšanje postojećeg pristupa. Cilj studije bio je utvrditi područja za poboljšanje postojećeg sustava odabira projekata u okviru provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija kroz provedbu vrednovanja rezultata dosadašnjeg tijeka provedbe te do sada primijenjenih kriterija za odabir projekata. Očekivani učinak projekta je osigurati relevantnost odabira projekata za specifične ciljeve i prioritetne osi OPKK-a te pridonijeti učinkovitoj provedbi operativnog programa.

Broj projekta: IRMO 2018 RN 29-18

Share:
Skip to content