Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb temeljem odluke Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost i čl. 42. stavak 6. i čl. 43. stavak 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine:123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/2017) te čl. 65. Statuta (pročišćeni tekst) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta sukladno uvjetima Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), znanstveno područje društvenih znanosti u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose – 1 izvršitelj (m/ž)

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme do završetka Projekta razvoja karijera mladih istraživača i izobrazbe novih doktora znanosti, a najdulje u trajanju od četiri godine.

Obvezni uvjeti

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti,
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij ili upisan doktorski studij.

Dodatni kriteriji

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima (osobito na temu migracija), objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
 • odlično znanje engleskog jezika,
 • visoko razvijene vještine pisanog izražavanja i znanje rada na računalu.

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

 • motivacijsko pismo,
 • životopis (mail adresa za kontakt, opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj),
 • dokaz o traženom stupnju obrazovanja (preslika diplome i dr.),
 • dokaz o upisanom doktorskom studiju ili prijepis ocjena za kandidate koji nisu upisali doktorski studij,
 • dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, objavljeni radovi na engleskom jeziku i dr.).

Pristupnici mogu priložiti i druge dokaze koje smatraju relevantnima za svoju prijavu (znanje drugih stranih jezika i sl.).

Svi traženi dokumenti mogu se podnijeti u preslici. Odabrani kandidat dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike istih prije sklapanja Ugovora o radu.

Ovaj natječaj objavljen je u Narodnim novinama, u dnevnom tisku, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora, na web strancima Instituta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju provest će se provjera znanja engleskog jezika. Kandidati koji zadovolje na navedenoj provjeri znanja bit će pozvani na razgovor.

Prijave moraju biti zaprimljene u Institutu najkasnije u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se šalju isključivo pisanim putem u zatvorenoj omotnici na adresu: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Lj. F. Vukotinovića 2, POB 303, 10000 Zagreb, s naznakom “Natječaj za radno mjesto asistenta u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose”.

Prijave se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Instituta ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Instituta.Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na javni natječaj.

Obrada osobnih podataka je nužna za postupak prijave na natječaj. Podaci će se čuvati koliko je nužno sukladno pravnim obvezama Instituta kao voditelja obrade.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetskih stranica Instituta (www.irmo.hr).

 

Share:
Skip to content